Visa allt om Syrico AB
Visa allt om Syrico AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 30 530 26 792 23 210 22 539 17 627 21 241 19 145 26 110 38 922 46 739
Övrig omsättning 1 534 129 101 47 161 475 227 1 392 471 472
Rörelseresultat (EBIT) -1 158 555 1 382 292 137 388 -303 1 070 -1 645 -3 320
Resultat efter finansnetto -1 330 456 1 321 286 126 301 -378 915 -2 616 -3 818
Årets resultat -1 330 355 1 338 215 112 301 -378 1 473 -2 636 -3 926
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 534 778 452 523 296 316 337 8 96 2 781
Omsättningstillgångar 7 163 8 831 4 532 4 583 4 009 4 234 4 467 4 610 9 028 10 246
Tillgångar 7 696 9 609 4 984 5 106 4 305 4 550 4 804 4 618 9 124 13 026
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 093 3 423 3 068 1 730 1 514 1 402 1 101 1 479 -779 1 858
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168
Långfristiga skulder 0 0 0 204 0 0 0 19 1 461 1 542
Kortfristiga skulder 5 603 6 186 1 916 3 154 2 790 3 148 3 703 3 120 8 441 9 459
Skulder och eget kapital 7 696 9 609 4 984 - 4 305 4 550 4 804 4 618 9 124 13 026
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12 *
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 420 420 393 - - - - 0 241 520
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 067 918 675 661 779 1 206 900 880 823 968
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 518 447 331 167 326 404 294 294 444 613
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 32 064 26 921 23 311 22 586 17 788 21 716 19 372 27 502 39 393 47 211
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 5 5 5 5 5 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 177 8 931 7 737 4 508 3 525 4 248 3 829 5 222 6 487 6 677
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 667 607 472 169 221 322 229 235 224 293
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 001 640 1 453 317 157 409 -281 1 078 1 049 -430
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,95% 15,43% 2,98% 27,87% -17,01% 10,95% -26,68% - -16,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -15,05% 5,78% 27,73% 5,72% 3,21% 8,53% -6,31% 23,43% -17,90% -25,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,79% 2,07% 5,95% 1,30% 0,78% 1,83% -1,58% 4,14% -4,20% -7,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,23% 18,69% 18,38% 11,36% 15,39% 15,03% 11,15% 12,77% 10,07% 7,19%
Rörelsekapital/omsättning 5,11% 9,87% 11,27% 6,34% 6,92% 5,11% 3,99% 5,71% 1,51% 1,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,20% 35,62% 61,56% 33,88% 35,17% 30,81% 22,92% 32,03% -8,54% 14,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 44,39% 50,24% 69,83% 42,77% 36,63% 14,61% 20,58% 40,99% 42,60% 40,12%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12 : Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - 561 333 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -17 -8 0 -15 -15 0 392 318 0
Resultat efter finansnetto 0 -17 -8 0 -15 -15 0 -8 408 318 0
Årets resultat 0 333 1 423 0 -15 -15 0 -7 679 318 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 862 6 062 6 062 6 062 6 062 6 062 6 062 6 106 12 962 12 962
Omsättningstillgångar 935 1 769 1 432 8 14 29 44 0 168 168
Tillgångar 7 797 - 7 493 6 069 6 076 6 091 6 106 6 106 13 130 13 130
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 797 7 797 7 464 6 041 6 041 6 056 6 071 6 071 11 810 11 492
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 725 725
Kortfristiga skulder 0 16 29 29 35 35 35 35 596 914
Skulder och eget kapital 7 797 - 7 493 6 069 6 076 6 091 6 106 6 106 13 130 13 130
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 561 333 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 0 -17 -8 0 -15 -15 0 392 318 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 100,00% - 99,61% 99,54% 99,42% 99,43% 99,43% 99,43% 89,95% 87,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 11 056,25% 4 937,93% 27,59% 40,00% 82,86% 125,71% 0,00% 28,19% 18,38%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12 : Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...