Visa allt om JK Petterssons Åkeri AB
Visa allt om JK Petterssons Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 152 1 408 1 273 1 354 1 177 908 972 1 049 1 523 1 144
Övrig omsättning - - 86 - - 110 - 15 - 318
Rörelseresultat (EBIT) 4 -67 145 215 45 79 -59 -361 10 315
Resultat efter finansnetto -27 -105 87 129 -4 60 -81 -179 -90 244
Årets resultat -5 -2 -1 0 -4 59 -65 -5 2 -7
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 285 385 490 1 210 1 421 263 248 290 499 460
Omsättningstillgångar 369 472 463 274 406 254 222 358 524 815
Tillgångar 654 856 953 1 485 1 827 518 470 648 1 023 1 275
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 150 154 156 157 157 161 103 103 108 106
Obeskattade reserver 80 110 215 129 0 0 0 16 190 289
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 247 319 400 722 1 096 216 249 305 166 322
Kortfristiga skulder 177 272 181 477 574 140 118 224 559 558
Skulder och eget kapital 654 856 953 1 485 1 827 518 470 648 1 023 1 275
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 30 165 85 45 0 0 0 80 102 20
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 52 27 14 0 0 0 26 31 9
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 152 1 408 1 359 1 354 1 177 1 018 972 1 064 1 523 1 462
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 152 1 408 1 273 1 354 - - 972 1 049 1 523 1 144
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 41 218 120 65 - - - 107 141 48
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 104 38 250 426 165 97 -17 -234 137 399
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,18% 10,60% -5,98% 15,04% 29,63% -6,58% -7,34% -31,12% 33,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,61% -7,83% 15,22% 14,48% 2,46% 15,25% -12,55% -19,29% 1,47% 24,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,35% -4,76% 11,39% 15,88% 3,82% 8,70% -6,07% -11,92% 0,98% 27,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,35% 94,25% 93,72% 99,85% 99,83% 91,41% 96,81% 98,95% 99,80% 94,23%
Rörelsekapital/omsättning 16,67% 14,20% 22,15% -14,99% -14,27% 12,56% 10,70% 12,77% -2,30% 22,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,48% 28,01% 33,97% 16,97% 8,59% 31,08% 21,91% 17,67% 23,93% 24,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 208,47% 173,53% 255,80% 57,44% 70,73% 181,43% 188,14% 159,82% 93,74% 146,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...