Visa allt om Leffler Advokater AB
Visa allt om Leffler Advokater AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 771 958 990 1 750 1 290 985 1 163 1 675 2 068 1 076
Övrig omsättning - 14 397 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 488 -989 274 1 050 207 106 25 237 268 288
Resultat efter finansnetto 490 -1 026 583 1 014 184 320 41 497 260 291
Årets resultat 367 -1 026 402 742 131 342 14 249 179 205
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 21 68 115 165 0 0 16 30 46
Omsättningstillgångar 1 131 724 1 847 2 683 2 293 2 408 7 149 1 954 990 1 067
Tillgångar 1 131 745 1 915 2 799 2 458 2 408 7 149 1 970 1 020 1 113
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 558 191 1 376 1 125 552 682 340 465 415 326
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 151 134 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 69 136 131 141 174 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 505 419 408 1 533 1 731 1 726 6 659 1 370 605 788
Skulder och eget kapital 1 131 745 1 915 2 799 2 458 2 408 7 149 1 970 1 020 1 113
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 350 400 300 481 471 80
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 576 374 667 - 122 55 0 0 107 3
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 226 142 234 - 161 153 120 162 161 22
Utdelning till aktieägare 100 0 0 150 170 0 0 0 199 89
Omsättning 1 771 972 1 387 1 750 1 290 985 1 163 1 675 2 068 1 076
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 - - 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 590 319 - - 1 290 985 1 163 1 675 2 068 1 076
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 270 281 - - 633 609 439 651 750 104
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 509 -942 321 1 100 277 106 36 253 283 306
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 84,86% -3,23% -43,43% 35,66% 30,96% -15,31% -30,57% -19,00% 92,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 44,30% -132,62% 31,23% 37,51% 8,54% 14,74% 0,91% 25,38% 27,25% 26,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,29% -103,13% 60,40% 60,00% 16,28% 36,04% 5,59% 29,85% 13,44% 27,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 35,35% 31,84% 145,35% 65,71% 43,57% 69,24% 42,13% 34,87% 18,62% 25,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,34% 25,64% 71,85% 40,19% 22,46% 28,32% 6,31% 28,50% 40,69% 29,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 223,96% 172,79% 452,70% 175,02% 132,47% 139,51% 107,36% 142,63% 163,64% 135,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...