Visa allt om Juristfirman Annegret Stackenström Aktiebolag
Visa allt om Juristfirman Annegret Stackenström Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 455 260 359 257 910 654 712 670 830 717
Övrig omsättning 1 - - 19 45 - - 120 113 -
Rörelseresultat (EBIT) 78 40 21 -78 193 10 127 47 5 0
Resultat efter finansnetto 79 41 27 -65 200 11 128 48 15 4
Årets resultat 46 21 13 20 109 4 70 25 4 2
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 22 23 23 29 36 40 49 37 37
Omsättningstillgångar 699 567 555 1 013 1 602 821 780 698 592 739
Tillgångar 721 589 578 1 037 1 630 857 821 747 629 777
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 533 487 465 452 433 324 320 250 225 221
Obeskattade reserver 52 32 20 12 106 55 51 19 6 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145
Kortfristiga skulder 136 69 92 573 1 092 478 450 479 398 411
Skulder och eget kapital 721 589 578 1 037 1 630 857 821 747 629 777
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 0 0 0 190 125
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - 95 45
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 120 72 75 113 111 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 4 4 0 5 43 29 30 36 102 43
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 456 260 359 276 955 654 712 790 943 717
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 1 1 1 1 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 257 910 654 712 335 415 717
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 26 193 129 109 83 219 237
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 78 41 22 -73 200 19 136 57 15 7
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 75,00% -27,58% 39,69% -71,76% 39,14% -8,15% 6,27% -19,28% 15,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,96% 7,13% 4,84% -6,17% 12,33% 1,28% 15,59% 6,83% 3,18% 0,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,36% 16,15% 7,80% -24,90% 22,09% 1,68% 17,98% 7,61% 2,41% 0,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 123,74% 191,54% 128,97% 171,21% 56,04% 52,45% 46,35% 32,69% 23,37% 45,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,55% 86,92% 83,15% 44,44% 31,36% 42,54% 43,56% 35,30% 36,46% 28,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 513,97% 821,74% 603,26% 176,79% 146,70% 171,76% 173,33% 145,72% 148,74% 179,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...