Visa allt om USV Inomhusmiljö Aktiebolag
Visa allt om USV Inomhusmiljö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 * 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning - 1 812 1 102 1 670 2 136 3 685 2 734 3 251 3 547 5 100
Övrig omsättning - - - - - 6 8 - - -
Rörelseresultat (EBIT) - 96 -40 -211 -129 37 101 79 -269 118
Resultat efter finansnetto - 95 -43 -212 -127 39 102 79 -268 116
Årets resultat - 95 -43 -212 -127 39 102 79 -231 56
Balansräkningar (tkr)
2017-04 * 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 38 1 50 99 149 17 15 25 30
Omsättningstillgångar - 366 159 273 328 463 562 549 231 898
Tillgångar - 404 160 323 427 612 578 564 256 928
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 149 53 96 117 244 205 103 8 239
Obeskattade reserver - 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 0 33 25 19 0 0 0 11 0
Kortfristiga skulder - 256 74 202 291 369 374 461 235 653
Skulder och eget kapital - 404 160 323 427 612 578 564 256 928
Löner & utdelning (tkr)
2017-04 *
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 126 136 122 309 458
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 63 84 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader - - 3 26 19 58 63 58 120 165
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - 1 812 1 102 1 670 2 136 3 691 2 742 3 251 3 547 5 100
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 812 1 102 1 670 2 136 3 685 2 734 3 251 3 547 5 100
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 3 91 103 187 200 180 428 624
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - 106 9 -162 -79 43 107 89 -259 127
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 64,43% -34,01% -21,82% -42,04% 34,78% -15,90% -8,35% -30,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 23,76% -25,00% -65,33% -29,51% 6,37% 17,82% 14,36% -103,52% 13,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 5,30% -3,63% -12,63% -5,90% 1,06% 3,77% 2,49% -7,47% 2,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 29,42% 32,67% 34,67% 43,91% 43,88% 30,43% 25,25% 21,40% 25,92%
Rörelsekapital/omsättning - 6,07% 7,71% 4,25% 1,73% 2,55% 6,88% 2,71% -0,11% 4,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 36,88% 33,12% 29,72% 27,40% 39,87% 35,47% 18,26% 3,12% 28,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 142,97% 189,19% 125,74% 106,19% 120,33% 142,51% 119,09% 98,30% 137,52%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-04 : Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...