Visa allt om Ultunarestauranten AB
Visa allt om Ultunarestauranten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 539 12 989 13 552 13 535 14 725 14 265 12 964 12 917 16 828 12 563
Övrig omsättning 50 15 - 6 - - - 78 44 61
Rörelseresultat (EBIT) -576 24 - 183 1 289 1 101 409 983 2 380 225
Resultat efter finansnetto -404 26 - 189 1 253 1 103 401 963 2 349 192
Årets resultat -404 250 - 330 698 624 770 523 1 271 135
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 909 933 971 1 105 1 220 1 453 1 532 1 287 1 355 585
Omsättningstillgångar 3 249 5 509 5 229 5 337 5 217 4 425 3 872 4 015 4 589 2 868
Tillgångar 4 157 6 442 6 200 6 442 6 436 5 878 5 404 5 302 5 944 3 453
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 468 3 872 3 772 3 572 3 442 3 044 2 620 2 050 1 927 780
Obeskattade reserver 0 0 300 550 790 490 240 895 655 80
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 41 387 212
Kortfristiga skulder 689 2 570 2 128 2 320 2 204 2 344 2 544 2 316 2 974 2 380
Skulder och eget kapital 4 157 6 442 6 200 6 442 6 436 5 878 5 404 5 302 5 944 3 453
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12 *
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 630 550 520 510 515 495 480 460
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 036 3 488 3 664 3 537 3 631 3 302 3 373 3 680 3 183
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 586 1 525 1 603 1 598 1 555 1 460 1 499 1 600 1 369
Utdelning till aktieägare 0 0 150 200 0 300 200 200 400 125
Omsättning 5 589 13 004 13 552 13 541 14 725 14 265 12 964 12 995 16 872 12 624
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 10 10 11 11 11 8 8 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 108 1 299 1 355 1 230 1 339 1 297 1 621 1 615 1 530 1 142
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 586 564 566 519 524 520 668 664 533 458
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -552 62 - 228 1 339 1 203 494 1 075 2 577 414
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -57,36% -4,15% 0,13% -8,08% 3,22% 10,04% 0,36% -23,24% 33,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,72% 0,39% - 3,06% 20,04% 18,76% 7,57% 18,58% 40,11% 6,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,29% 0,19% - 1,46% 8,76% 7,73% 3,15% 7,63% 14,17% 1,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,18% 61,57% - 61,46% 62,36% 62,95% 61,35% 62,44% 61,52% 58,64%
Rörelsekapital/omsättning 46,22% 22,63% 22,88% 22,29% 20,46% 14,59% 10,24% 13,15% 9,60% 3,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,43% 60,11% 64,61% 62,11% 62,53% 57,93% 51,76% 51,11% 40,35% 24,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 471,55% 206,07% 234,87% 222,41% 226,45% 179,27% 145,87% 165,72% 147,68% 111,89%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...