Visa allt om CYBERCOM GROUP AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 54 064 48 242 37 607 36 627 35 914 39 366 26 239 31 002 33 269 41 039
Övrig omsättning 260 280 188 142 292 96 7 11 167 181
Rörelseresultat (EBIT) -4 043 -8 770 -13 387 -11 269 -11 876 -12 899 -34 148 -27 738 -29 698 -24 331
Resultat efter finansnetto 20 591 -8 101 -374 979 -4 510 6 906 -11 706 -230 717 -18 437 -65 246 -2 670
Årets resultat 18 215 13 443 -342 015 4 184 -13 500 -22 043 -230 212 -13 982 -63 563 12 924
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 528 656 533 260 545 723 921 886 933 240 737 435 731 280 707 240 673 449 500 794
Omsättningstillgångar 31 665 2 941 4 852 32 508 45 334 78 021 66 404 490 869 425 633 700 071
Tillgångar 560 321 536 200 550 575 954 394 978 574 815 456 797 684 1 198 109 1 099 082 1 200 865
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 400 134 381 919 368 475 719 513 715 329 728 940 632 582 880 837 885 076 794 535
Obeskattade reserver 638 448 1 923 4 679 5 012 11 205 16 478 16 857 17 667 14 321
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 265 686 686 25 686 686 1 535 671 59 489 114 335 164 484
Kortfristiga skulder 158 284 153 147 179 491 204 516 257 547 73 776 147 953 240 926 82 004 227 525
Skulder och eget kapital 560 321 536 200 550 575 954 394 978 574 815 456 797 684 1 198 109 1 099 082 1 200 865
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 8 944 10 400 9 244 - 8 519
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 757 - -
Löner till övriga anställda 7 482 14 472 14 998 15 700 15 703 5 834 8 057 8 456 10 865 6 259
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 1 036 1 382 - - - - -
Sociala kostnader 4 374 7 126 8 205 9 128 9 070 8 940 11 424 8 937 8 721 7 228
Utdelning till aktieägare 0 0 0 9 022 0 0 0 18 044 0 0
Omsättning 54 324 48 522 37 795 36 769 36 206 39 462 26 246 31 013 33 436 41 220
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 7 9 11 10 11 14 16 14 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 813 6 892 4 179 3 330 3 591 3 579 1 874 1 938 2 376 3 157
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 371 3 085 2 824 2 263 1 295 1 939 1 731 1 683 1 955 1 759
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 978 292 -3 145 -1 078 -1 578 -2 385 -25 491 -20 548 -22 473 -20 846
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,07% 28,28% 2,68% 1,99% -8,77% 50,03% -15,36% -6,81% -18,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,79% -1,35% -67,62% -0,28% 0,77% -0,94% -27,98% -0,51% -5,04% 3,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 39,23% -15,00% -990,00% -7,35% 20,86% -19,42% -850,70% -19,67% -166,61% 110,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -234,20% -311,36% -464,38% -469,62% -590,89% 10,78% -310,79% 806,22% 1 032,88% 1 151,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,50% 71,29% 67,20% 75,77% 73,50% 90,40% 80,82% 74,56% 81,71% 67,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 20,01% 1,92% 2,70% 15,90% 17,60% 105,75% 44,88% 203,74% 519,04% 307,69%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...