Visa allt om SWECO AB (publ)
Visa allt om SWECO AB (publ)

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 16 887 000 16 531 000 11 389 000 9 213 700 8 198 800 7 503 500 5 987 600 5 272 400 5 338 700 5 522 800
Övrig omsättning 2 000 - - - 1 500 12 500 - 3 900 11 500 12 800
Rörelseresultat (EBIT) - 1 249 000 681 000 761 600 560 700 659 300 531 300 432 700 443 600 596 300
Resultat efter finansnetto - 1 216 000 640 000 718 300 526 800 630 800 526 800 423 700 443 600 588 200
Årets resultat - 931 000 439 000 544 600 379 600 459 800 374 800 299 900 294 600 402 900
Balansräkningar (tkr)
2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 545 000 7 278 000 6 964 000 2 758 800 2 685 600 1 922 400 1 261 100 1 032 800 1 070 100 1 091 500
Omsättningstillgångar 6 734 000 6 542 000 5 612 000 3 158 300 3 328 800 2 767 100 1 995 700 1 955 600 2 081 200 1 921 000
Tillgångar 14 279 000 13 820 000 12 575 000 5 917 100 6 014 400 4 689 500 3 256 800 2 988 400 3 151 300 3 012 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 967 000 5 425 000 4 899 000 1 873 700 1 617 500 1 691 700 1 493 200 1 419 600 1 584 900 1 401 900
Minoritetsintressen 10 000 10 000 9 000 14 100 15 100 22 300 10 500 10 000 10 800 12 900
Avsättningar (tkr) 393 000 0 198 000 295 200 215 100 500 6 900 138 100 0 120 000
Långfristiga skulder 2 640 000 2 347 000 2 700 000 1 112 500 1 423 300 835 300 185 400 13 200 127 000 14 100
Kortfristiga skulder 5 270 000 6 038 000 4 770 000 2 621 600 2 743 400 2 139 700 1 560 800 1 407 500 1 428 600 1 463 600
Skulder och eget kapital 14 279 000 13 820 000 12 576 000 5 917 100 6 014 400 4 689 500 3 256 800 2 988 400 3 151 300 3 012 500
Löner & utdelning (tkr)
2017-12 *
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 103 000 122 000 84 000 - 87 700 76 200 55 200 47 200 47 300 51 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 7 792 000 7 565 000 5 299 000 4 240 700 3 727 000 3 361 700 2 601 800 2 278 600 2 299 600 2 324 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 405 000 3 187 000 1 734 000 1 437 000 1 332 300 1 153 900 971 100 849 000 826 100 782 800
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 889 000 16 531 000 11 389 000 9 213 700 8 200 300 7 516 000 5 987 600 5 276 300 5 350 200 5 535 600
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 530 14 653 10 188 9 535 7 947 7 336 5 772 4 966 5 082 5 453
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 162 1 128 1 118 966 1 032 1 023 1 037 1 062 1 051 1 013
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 753 742 744 631 684 663 666 674 655 611
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - 1 518 000 871 000 911 900 695 800 837 000 640 900 527 100 563 700 708 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,15% 45,15% 23,61% 12,38% 9,27% 25,32% 13,56% -1,24% -3,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 9,27% 5,48% 12,96% 9,39% 14,17% 16,58% 14,66% 14,41% 20,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 7,75% 6,05% 8,32% 6,89% 8,85% 9,02% 8,31% 8,51% 11,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,67% 3,05% 7,39% 5,83% 7,14% 8,36% 7,26% 10,40% 12,22% 8,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,79% 39,25% 38,96% 31,67% 26,89% 36,07% 45,85% 47,50% 50,29% 46,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,63% 108,12% 116,75% 120,47% 121,34% 129,32% 127,86% 138,94% 145,68% 131,25%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 621 000 538 000 355 000 343 800 271 400 214 400 80 300 49 100 59 700 67 900
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -29 000 -63 000 -44 000 -20 600 -29 600 -44 000 -53 100 -57 900 -25 200 -23 300
Resultat efter finansnetto 1 171 000 488 000 464 000 504 200 464 200 389 500 411 200 248 900 241 800 420 000
Årets resultat 866 000 413 000 383 000 435 300 476 900 232 600 316 400 197 900 256 700 228 700
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 444 000 6 475 000 6 479 000 2 099 600 2 065 400 1 133 100 392 900 384 600 378 000 432 100
Omsättningstillgångar 2 594 000 2 572 000 1 960 000 1 790 300 1 624 900 1 662 800 1 624 800 1 653 800 1 719 900 1 713 800
Tillgångar 9 038 000 9 047 000 8 440 000 3 889 900 3 690 300 2 795 900 2 017 700 2 038 400 2 097 900 2 145 900
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 796 000 4 626 000 4 619 000 1 605 500 1 445 000 1 270 800 1 283 700 1 253 900 1 428 700 1 295 400
Obeskattade reserver 190 000 12 000 23 000 2 800 1 300 88 000 1 200 100 0 104 000
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 991 000 1 379 000 2 083 000 971 500 1 320 900 670 600 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 061 000 3 030 000 1 715 000 1 310 100 923 100 766 500 732 800 784 400 669 200 746 500
Skulder och eget kapital 9 038 000 9 047 000 8 440 000 3 889 900 3 690 300 2 795 900 2 017 700 2 038 400 2 097 900 2 145 900
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 25 000 0 0 - 15 900 15 500 12 100 11 100 10 100 10 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 16 000 45 000 33 000 29 900 7 200 7 100 7 300 6 700 5 000 4 700
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 29 000 36 000 25 000 14 900 21 800 18 700 14 800 11 000 9 300 13 500
Utdelning till aktieägare 605 000 521 000 421 000 0 297 400 297 400 274 600 274 600 179 000 175 600
Omsättning 621 000 538 000 355 000 343 800 271 400 214 400 80 300 49 100 59 700 67 900
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 18 18 18 15 14 16 13 13 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 24 840 29 889 19 722 19 100 18 093 15 314 5 019 3 777 4 592 4 850
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 3 160 4 500 3 222 2 989 3 420 3 257 2 331 2 423 2 031 2 264
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 28 000 -8 000 -15 000 -1 100 -15 500 -33 300 -49 200 -56 000 -24 900 -22 900
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,43% 51,55% 3,26% 26,68% 26,59% 167,00% 63,54% -17,76% -12,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,30% 5,77% 6,01% 13,76% 13,39% 14,70% 20,69% 12,63% 11,73% 20,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 193,56% 97,03% 142,82% 155,67% 182,13% 191,74% 519,80% 524,44% 412,06% 643,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 85,83% -85,13% 69,01% 139,67% 258,59% 418,05% 1 110,83% 1 770,67% 1 759,97% 1 424,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,70% 51,24% 54,94% 41,33% 39,18% 47,77% 63,67% 61,52% 68,10% 63,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,86% 84,88% 114,29% 136,65% 176,03% 216,93% 221,72% 210,84% 257,01% 229,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...