Visa allt om Lyft & Transport i Helsingborg AB
Visa allt om Lyft & Transport i Helsingborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 879 1 534 1 525 1 607 1 707 1 843 1 584 1 673 1 194 420
Övrig omsättning - - 80 - - - - - 139 65
Rörelseresultat (EBIT) 226 -40 40 26 40 245 83 46 9 -527
Resultat efter finansnetto 211 -60 4 -12 -26 174 21 -98 -119 -267
Årets resultat 79 -60 4 -12 -26 136 21 -41 -7 0
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 042 434 809 947 1 322 1 715 2 113 2 511 2 668 2 982
Omsättningstillgångar 198 155 141 277 314 295 243 329 414 1 507
Tillgångar 1 240 589 949 1 224 1 636 2 009 2 356 2 841 3 082 4 490
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 200 120 180 177 188 214 78 57 98 105
Obeskattade reserver 132 0 0 0 0 0 0 0 57 174
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 419 327 326 550 824 1 169 1 613 2 166 2 270 2 265
Kortfristiga skulder 489 141 443 498 623 626 666 618 655 1 945
Skulder och eget kapital 1 240 589 949 1 224 1 636 2 009 2 356 2 841 3 082 4 490
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 312 312 300 300 272 62
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 361 300 300 315 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 163 148 166 166 169 144 131 122 107 44
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 879 1 534 1 605 1 607 1 707 1 843 1 584 1 673 1 333 485
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 879 1 534 1 525 804 854 922 792 837 597 210
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 528 469 476 249 244 228 219 218 190 57
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 409 350 464 421 433 644 481 532 450 -98
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,49% 0,59% -5,10% -5,86% -7,38% 16,35% -5,32% 40,12% 184,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,23% -6,79% 4,21% 2,12% 2,44% 12,20% 3,52% 1,62% 2,47% -5,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,03% -2,61% 2,62% 1,62% 2,34% 13,29% 5,24% 2,75% 6,37% -57,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -15,49% 0,91% -19,80% -13,75% -18,10% -17,96% -26,70% -17,27% -20,18% -104,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,43% 20,37% 18,97% 14,46% 11,49% 10,65% 3,31% 2,01% 4,51% 5,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 40,49% 109,93% 31,83% 55,62% 50,40% 47,12% 36,49% 53,24% 63,21% 77,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...