Visa allt om RK Inbrottsskydd AB
Visa allt om RK Inbrottsskydd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 109 1 793 1 983 1 160 1 647 1 642 1 915 1 165 1 857 2 858
Övrig omsättning - - - - 117 - - 1 490 - -
Rörelseresultat (EBIT) -36 117 13 -219 270 -73 -219 -87 -288 573
Resultat efter finansnetto -38 113 11 -225 264 -77 -223 -116 -338 570
Årets resultat -38 113 11 -225 264 -77 -223 -116 -338 570
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 8 21 59 97 194 195 77 102 165
Omsättningstillgångar 452 630 709 548 358 241 257 513 1 385 1 031
Tillgångar 452 638 730 607 455 435 452 589 1 487 1 197
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 284 322 209 197 423 159 236 460 576 914
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 3 0 3 42 59 0 0 0
Kortfristiga skulder 168 316 519 409 29 234 156 130 911 283
Skulder och eget kapital 452 638 730 607 455 435 452 589 1 487 1 197
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 300 310 300 300 344
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 222 248 199 399 51 4 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader - 70 72 79 98 118 110 107 127 129
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 109 1 793 1 983 1 160 1 764 1 642 1 915 2 655 1 857 2 858
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 897 992 580 824 821 1 915 1 165 1 857 2 858
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 144 163 174 254 236 438 410 429 482
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -28 130 51 -181 314 -11 -138 -39 -207 671
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -38,15% -9,58% 70,95% -29,57% 0,30% -14,26% 64,38% -37,26% -35,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,96% 18,34% 1,78% -36,08% 59,34% -16,78% -48,45% -14,43% -19,37% 47,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,25% 6,53% 0,66% -18,88% 16,39% -4,45% -11,44% -7,30% -15,51% 20,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,19% 38,87% 33,43% 36,98% 57,80% 52,13% 38,12% -60,52% 34,52% 60,08%
Rörelsekapital/omsättning 25,61% 17,51% 9,58% 11,98% 19,98% 0,43% 5,27% 32,88% 25,53% 26,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,83% 50,47% 28,63% 32,45% 92,97% 36,55% 52,21% 78,10% 38,74% 76,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 222,62% 163,61% 126,97% 133,99% 1 234,48% 102,99% 164,74% 394,62% 34,58% 364,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...