Visa allt om TRIVEC Öst AB
Visa allt om TRIVEC Öst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 102 658 85 507 29 800 26 480 22 835 17 652 16 960 12 998 11 634 10 281
Övrig omsättning - 241 150 126 132 138 205 44 10 -
Rörelseresultat (EBIT) 17 833 11 974 6 842 5 571 4 576 3 681 2 212 1 680 1 300 1 311
Resultat efter finansnetto 17 745 11 899 6 915 5 543 4 466 3 725 2 251 1 901 1 078 1 312
Årets resultat 5 930 4 179 7 745 4 953 2 313 2 002 1 167 1 068 676 658
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 613 61 240 508 579 2 547 500 532 365 312 285
Omsättningstillgångar 39 040 32 834 13 954 14 510 10 117 8 889 5 859 5 993 4 380 3 772
Tillgångar 93 653 94 074 14 462 15 089 12 664 9 389 6 391 6 358 4 692 4 057
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 60 069 70 139 8 402 6 657 4 404 3 091 2 090 1 823 1 355 1 279
Obeskattade reserver 10 125 4 651 6 3 077 3 936 2 728 1 778 1 164 700 707
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 23 459 19 284 6 053 5 355 4 325 3 571 2 524 3 372 2 637 2 072
Skulder och eget kapital 93 653 94 074 14 462 15 089 12 664 9 389 6 391 6 358 4 692 4 057
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 1 956 2 125 1 491 1 359 1 362
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 13 581 12 395 4 625 4 859 4 535 1 402 1 281 616 845 657
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 4 943 4 537 1 572 1 954 1 583 1 154 1 144 932 822 892
Utdelning till aktieägare 15 000 16 000 8 282 6 000 2 700 1 000 1 000 900 600 600
Omsättning 102 658 85 748 29 950 26 606 22 967 17 790 17 165 13 042 11 644 10 281
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 28 11 12 10 6 6 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 208 3 054 2 709 2 207 2 284 2 942 2 827 2 166 1 939 2 056
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 562 632 585 584 640 785 783 519 560 592
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 25 044 19 209 7 033 5 790 4 731 3 830 2 348 1 768 1 362 1 361
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,06% 186,94% 12,54% 15,96% 29,36% 4,08% 30,48% 11,72% 13,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,06% 12,75% 48,08% 37,03% 36,64% 39,77% 35,32% 30,62% 28,20% 32,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,39% 14,03% 23,34% 21,10% 20,32% 21,15% 13,31% 14,98% 11,37% 12,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,37% 55,49% 56,98% 57,59% 60,06% 59,83% 100,00% 55,25% 55,34% 54,26%
Rörelsekapital/omsättning 15,18% 15,85% 26,51% 34,57% 25,36% 30,13% 19,66% 20,16% 14,98% 16,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,57% 78,41% 58,13% 60,02% 57,68% 54,34% 53,21% 42,17% 39,62% 44,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 159,80% 159,40% 226,78% 270,08% 228,67% 242,82% 225,55% 171,83% 159,46% 170,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...