Visa allt om AIK Fotboll AB
Visa allt om AIK Fotboll AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 212 442 140 053 155 877 138 937 111 183 129 999 113 647 103 631 106 389 99 932
Övrig omsättning 3 100 5 599 4 233 6 928 9 104 2 013 2 011 2 837 3 268 3 420
Rörelseresultat (EBIT) 58 455 -6 232 -868 13 202 -8 115 -4 055 8 214 -7 726 -5 569 -14 677
Resultat efter finansnetto 58 812 -6 153 -1 595 14 001 -7 934 -4 989 10 321 -9 110 -6 311 -14 552
Årets resultat 45 864 4 574 -1 595 14 001 -7 934 -4 461 10 298 -9 108 -6 288 -15 040
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 178 32 136 22 668 22 233 24 711 23 793 16 195 21 183 19 695 24 288
Omsättningstillgångar 91 869 47 116 57 109 66 361 50 777 54 921 62 071 35 956 39 581 28 412
Tillgångar 133 047 79 252 79 777 88 594 75 488 78 714 78 265 57 139 59 276 52 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 80 019 34 155 29 581 31 175 17 174 25 108 29 569 2 830 11 598 18 060
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 006 0 0 0 0 17 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 500 12 926 15 420 17 907 3 939 1 170 1 351 1 391
Kortfristiga skulder 51 022 45 097 47 696 44 493 42 894 35 682 44 757 53 139 46 328 33 249
Skulder och eget kapital 133 047 79 252 79 777 88 594 75 488 78 714 78 265 57 139 59 276 52 700
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 8 009 7 494 7 082 6 819 0 4 360 1 055 1 053 998 1 068
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 47 118 40 220 54 335 46 111 13 919 51 743 37 119 0 39 997 44 396
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 23 898 19 506 27 182 25 858 5 631 20 289 14 320 13 809 14 362 13 583
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 215 542 145 652 160 110 145 865 120 287 132 012 115 658 106 468 109 657 103 352
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 90 93 98 74 67 60 57 68 80 85
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 360 1 506 1 591 1 878 1 659 2 167 1 994 1 524 1 330 1 176
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 916 743 818 891 429 1 184 953 845 713 715
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 66 805 -506 4 522 19 170 53 463 623 16 419 -797 2 109 -7 107
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 51,69% -10,15% 12,19% 24,96% -14,47% 14,39% 9,67% -2,59% 6,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 44,25% -7,49% -0,62% 16,15% -10,06% -5,11% 14,37% -13,43% -9,25% -26,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,71% -4,24% -0,32% 10,30% -6,83% -3,10% 9,89% -7,41% -5,16% -13,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,15% 90,97% 93,09% 93,02% 92,69% 94,45% 95,45% 92,50% 90,74% 89,42%
Rörelsekapital/omsättning 19,23% 1,44% 6,04% 15,74% 7,09% 14,80% 15,23% -16,58% -6,34% -4,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,14% 43,10% 37,08% 35,19% 22,75% 31,90% 37,78% 4,95% 19,57% 34,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 174,99% 92,62% 108,12% 134,77% 108,93% 136,95% 131,05% 56,79% 75,24% 64,42%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 196 790 119 824 137 381 121 985 98 485 117 301 104 778 89 864 81 939 80 550
Övrig omsättning 3 477 6 012 4 923 6 628 9 224 2 133 2 167 3 119 3 628 3 420
Rörelseresultat (EBIT) 61 079 -7 563 -1 417 12 169 -6 599 -5 754 9 266 -4 915 -6 789 -12 946
Resultat efter finansnetto 61 200 -7 163 -2 028 13 076 -6 229 -4 917 10 339 -5 863 -7 044 -12 231
Årets resultat 38 139 3 990 -2 028 13 076 -6 229 -4 391 10 310 -5 870 -7 051 -12 614
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 379 30 525 20 463 20 130 22 545 23 440 15 648 20 508 18 472 22 361
Omsättningstillgångar 88 886 44 620 54 313 65 328 51 456 51 669 60 419 33 837 35 460 27 285
Tillgångar 128 265 75 145 74 776 85 458 74 001 75 110 76 066 54 345 53 931 49 646
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 71 461 33 322 29 332 31 360 18 284 24 514 28 904 2 154 11 245 17 773
Obeskattade reserver 9 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 1 847 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 500 12 917 15 412 17 907 3 917 1 170 1 351 1 391
Kortfristiga skulder 47 684 41 823 42 944 41 182 40 305 32 689 41 398 51 021 41 335 30 481
Skulder och eget kapital 128 265 75 145 74 776 85 458 74 001 75 110 76 066 54 345 53 931 49 646
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 8 009 7 409 6 191 7 864 0 4 360 1 055 1 053 998 1 068
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 44 878 37 597 51 377 43 179 4 825 50 061 35 584 0 36 783 40 888
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 23 113 18 601 24 268 19 573 2 676 19 761 13 899 13 051 13 545 12 610
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 200 267 125 836 142 304 128 613 107 709 119 434 106 945 92 983 85 567 83 970
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 84 84 90 87 61 56 53 63 74 78
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 343 1 426 1 526 1 402 1 615 2 095 1 977 1 426 1 107 1 033
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 944 779 835 712 949 1 229 989 859 716 721
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 68 738 -2 293 3 525 17 690 -437 -1 203 17 337 1 498 19 -6 070
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 64,23% -12,78% 12,62% 23,86% -16,04% 11,95% 16,60% 9,67% 1,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 48,48% -9,25% -1,25% 15,66% -7,97% -5,26% 14,81% -8,18% -11,55% -24,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,60% -5,80% -0,68% 10,97% -5,99% -3,37% 10,75% -4,95% -7,60% -15,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,94% 2,33% 8,28% 19,79% 11,32% 16,18% 18,15% -19,12% -7,17% -3,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,26% 44,34% 39,23% 36,70% 24,71% 32,64% 38,00% 3,96% 20,85% 35,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 186,41% 106,69% 126,47% 158,63% 127,67% 158,06% 145,95% 66,32% 85,79% 89,51%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...