Visa allt om Olivia Hemomsorg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 * 2020-12 2019-12 2018-12 * 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 298 420 297 532 267 818 228 528 191 283 166 122 174 899 179 513 195 079 175 045
Övrig omsättning 15 256 12 811 1 538 5 133 5 637 5 443 0 33 2 2
Rörelseresultat (EBIT) 13 299 5 742 4 272 6 633 1 668 7 585 3 060 128 7 392 4 141
Resultat efter finansnetto 13 496 5 922 4 426 6 769 1 725 7 606 3 041 72 7 400 4 114
Årets resultat 0 0 0 66 0 0 0 0 0 2 116
Balansräkningar (tkr)
2021-12 * 2020-12 2019-12 2018-12 * 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 126 5 950 7 857 3 706 4 981 1 569 630 497 560 644
Omsättningstillgångar 69 332 57 320 56 119 48 746 36 168 34 415 35 748 33 710 41 589 34 087
Tillgångar 73 458 63 270 63 976 - 41 149 35 984 36 378 34 207 42 149 34 731
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 442 23 442 23 442 20 943 15 743 9 085 9 085 9 085 9 085 9 086
Obeskattade reserver 0 116 116 203 1 039 1 856 2 272 3 819 4 529 4 610
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 66 0 0 40 114 159
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 49 779 39 712 40 418 31 326 24 301 25 043 25 021 21 263 28 421 20 876
Skulder och eget kapital - 63 270 63 976 - 41 149 35 984 36 378 34 207 42 149 34 731
Löner & utdelning (tkr)
2021-12 *
2020-12
2019-12
2018-12 *
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 193 1 265 1 146 1 118 1 073 1 547 1 216 962 758 783
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 192 233 191 813 170 470 145 167 122 297 102 848 110 269 117 314 123 281 113 044
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 66 470 70 224 62 385 63 541 45 736 39 614 40 453 41 533 43 959 39 942
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 313 676 310 343 269 356 233 661 196 920 171 565 174 899 179 546 195 081 175 047
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 577 572 522 454 378 334 413 439 474 448
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 517 520 513 503 506 497 423 409 412 391
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 452 465 451 443 452 436 370 368 356 346
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 717 8 151 6 271 8 392 3 185 7 832 3 151 208 7 520 4 294
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,30% 11,09% 17,19% 19,47% 15,15% -5,02% -2,57% -7,98% 11,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,39% 9,37% 6,94% - 4,21% 21,25% 8,41% 0,38% 17,58% 11,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,53% 1,99% 1,66% 2,96% 0,91% 4,60% 1,75% 0,07% 3,80% 2,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,42% 94,75% 96,01% 97,17% 98,71% 98,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,55% 5,92% 5,86% 7,62% 6,20% 5,64% 6,13% 6,93% 6,75% 7,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,91% 37,19% 36,78% - 40,23% 29,27% 29,85% 35,27% 29,94% 35,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 139,28% 144,34% 138,85% 155,61% 148,83% 137,42% 142,87% 158,54% 146,33% 163,28%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2021-12 : Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2018-12 : Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!