Visa allt om Astrid Fiske AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 495 697 489 983 423 942 455 262 426 115 332 347 301 201
Övrig omsättning 330 131 637 3 533 731 1 981 15 758 475
Rörelseresultat (EBIT) 158 886 282 112 170 740 218 269 195 919 110 544 152 384
Resultat efter finansnetto 155 850 275 200 163 780 208 213 185 903 116 951 158 505
Årets resultat 113 645 205 179 127 346 161 550 143 584 88 193 127 144
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 248 254 1 442 564 1 485 033 1 290 665 1 067 191 1 092 984 891 917
Omsättningstillgångar 311 794 166 171 74 418 73 906 84 721 50 399 58 457
Tillgångar 1 560 048 1 608 735 1 559 451 1 364 571 1 151 912 1 143 383 950 374
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 106 446 955 761 750 124 618 693 492 843 357 991 286 089
Minoritetsintressen 0 30 514 0 0 0 15 958 46 987
Avsättningar (tkr) 270 738 264 293 235 821 208 164 178 837 166 250 143 099
Långfristiga skulder 120 522 118 349 123 848 144 237 159 611 66 857 102 498
Kortfristiga skulder 62 343 239 819 449 658 393 476 320 621 536 327 371 701
Skulder och eget kapital 1 560 048 1 608 736 1 559 451 1 364 571 1 151 912 1 143 383 950 374
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 7 410 7 027 4 702 4 511 4 488 3 872 2 501
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 28 386 33 286 35 043 38 827 48 719 42 275 30 385
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0
Sociala kostnader 9 195 8 854 9 861 11 011 10 681 8 398 5 102
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 496 027 621 620 427 475 455 993 428 096 348 105 301 676
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 52 46 67 70 68 69 52
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 533 10 652 6 327 6 504 6 266 4 817 5 792
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 001 1 138 829 848 842 836 829
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 257 637 375 195 223 445 269 327 243 027 150 092 171 898
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,17% 15,58% -6,88% 6,84% 28,21% 10,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,26% 17,54% 10,95% 16,00% 17,01% 11,23% 17,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,30% 57,58% 40,28% 47,95% 45,98% 38,64% 54,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,13% 90,56% 86,81% 89,57% 90,54% 77,12% 85,09%
Rörelsekapital/omsättning 50,32% -15,03% -88,51% -70,19% -55,36% -146,21% -104,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,92% 59,41% 48,10% 45,34% 42,78% 31,31% 30,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 498,15% 52,38% 15,99% 18,32% 25,87% 9,01% 13,67%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 * 2009-12
Nettoomsättning 116 054 96 336 101 936 100 307 81 715 68 072 118 106 121 202 87 012 45 846
Övrig omsättning 85 33 626 0 225 867 39 206 2 548 60 40
Rörelseresultat (EBIT) 52 446 68 684 40 808 42 101 25 018 19 618 49 762 50 777 - 4 686
Resultat efter finansnetto 51 359 67 383 53 241 40 973 23 787 38 203 80 892 71 209 - 6 061
Årets resultat 31 887 53 468 43 854 31 457 15 640 30 469 54 548 48 184 - 3 190
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 * 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 419 982 366 769 363 561 346 825 333 054 333 257 352 105 269 088 77 399 37 648
Omsättningstillgångar 85 733 72 976 30 623 28 131 44 454 30 481 17 537 4 075 115 317 46 669
Tillgångar 505 716 439 745 394 184 374 956 377 508 363 738 369 642 273 163 192 716 84 317
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 277 632 245 746 192 278 162 159 188 375 178 735 154 266 99 718 76 534 53 421
Obeskattade reserver 77 189 66 577 67 905 67 213 66 725 63 136 58 331 38 398 25 023 26 695
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 89 232 92 954 88 186 100 607 108 160 1 081 29 313 49 195 0 0
Kortfristiga skulder 61 663 34 468 45 815 44 977 14 248 120 786 127 732 85 852 91 158 4 201
Skulder och eget kapital 505 716 439 745 394 184 374 956 377 508 363 738 369 642 273 163 192 716 84 317
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06 *
2009-12
Löner till styrelse & VD 2 632 2 550 2 533 2 365 2 344 2 337 2 378 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 12 778 11 452 10 614 10 954 11 205 9 484 11 642 13 664 596 355
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 7 480 6 993 6 177 6 119 6 100 4 126 4 795 4 668 177 111
Utdelning till aktieägare 12 000 0 0 13 735 52 0 6 000 0 0 600
Omsättning 116 139 129 962 101 936 100 532 82 582 68 111 118 312 123 750 87 072 45 886
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 25 25 26 25 25 24 22 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 464 3 853 4 077 3 858 3 269 2 723 4 921 5 509 43 506 22 923
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 078 1 004 929 869 925 757 874 932 401 255
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 58 169 74 399 53 142 54 675 36 371 29 413 53 098 54 398 - 9 330
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,47% -5,49% 1,62% 22,75% 20,04% -42,36% -2,55% 39,29% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,44% 15,62% 13,78% 11,23% 6,67% 11,21% 22,26% 26,53% - 7,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 45,49% 71,30% 53,28% 41,98% 30,82% 59,88% 69,66% 59,79% - 13,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,74% 39,97% -14,90% -16,79% 36,97% -132,66% -93,30% -67,47% 27,77% 92,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,80% 67,69% 62,22% 57,23% 63,69% 62,68% 54,04% 46,86% 49,28% 86,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 139,03% 211,72% 66,84% 62,55% 312,00% 25,24% 13,73% 4,75% 126,50% 1 110,90%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-06 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...