Visa allt om Astrid Fiske AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 * 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 482 610 417 063 462 718 495 697 489 983 423 942 455 262 426 115 332 347 301 201
Övrig omsättning 445 521 34 675 98 899 330 131 637 3 533 731 1 981 15 758 475
Rörelseresultat (EBIT) 661 856 212 460 332 819 158 886 282 112 170 740 218 269 195 919 110 544 152 384
Resultat efter finansnetto 630 288 202 298 320 437 155 850 275 200 163 780 208 213 185 903 116 951 158 505
Årets resultat 504 496 160 189 249 259 113 645 205 179 127 346 161 550 143 584 88 193 127 144
Balansräkningar (tkr)
2022-12 * 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 427 217 1 387 972 1 402 108 1 248 254 1 442 564 1 485 033 1 290 665 1 067 191 1 092 984 891 917
Omsättningstillgångar 213 393 499 271 339 972 311 794 166 171 74 418 73 906 84 721 50 399 58 457
Tillgångar 3 640 610 1 887 243 1 742 081 1 560 048 1 608 735 1 559 451 1 364 571 1 151 912 1 143 383 950 374
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 1 390 967 1 301 674 1 106 446 955 761 750 124 618 693 492 843 357 991 286 089
Minoritetsintressen 23 197 27 549 0 0 30 514 0 0 0 15 958 46 987
Avsättningar (tkr) 337 764 268 238 249 349 270 738 264 293 235 821 208 164 178 837 166 250 143 099
Långfristiga skulder 898 117 112 210 110 014 120 522 118 349 123 848 144 237 159 611 66 857 102 498
Kortfristiga skulder 1 225 320 88 279 81 044 62 343 239 819 449 658 393 476 320 621 536 327 371 701
Skulder och eget kapital 3 640 610 1 887 242 1 742 081 1 560 048 1 608 736 1 559 451 1 364 571 1 151 912 1 143 383 950 374
Löner & utdelning (tkr)
2022-12 *
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 3 842 5 617 5 321 7 410 7 027 4 702 4 511 4 488 3 872 2 501
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 24 362 23 315 24 253 28 386 33 286 35 043 38 827 48 719 42 275 30 385
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 8 394 8 757 10 179 9 195 8 854 9 861 11 011 10 681 8 398 5 102
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 928 131 451 738 561 617 496 027 621 620 427 475 455 993 428 096 348 105 301 676
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 44 49 48 52 46 67 70 68 69 52
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 968 8 511 9 640 9 533 10 652 6 327 6 504 6 266 4 817 5 792
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 885 819 903 1 001 1 138 829 848 842 836 829
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 750 527 258 311 378 829 257 637 375 195 223 445 269 327 243 027 150 092 171 898
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,72% -9,87% -6,65% 1,17% 15,58% -6,88% 6,84% 28,21% 10,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,90% 10,95% 18,72% 10,26% 17,54% 10,95% 16,00% 17,01% 11,23% 17,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 135,02% 49,54% 70,46% 32,30% 57,58% 40,28% 47,95% 45,98% 38,64% 54,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,92% 89,36% 91,70% 91,13% 90,56% 86,81% 89,57% 90,54% 77,12% 85,09%
Rörelsekapital/omsättning -209,68% 98,54% 55,96% 50,32% -15,03% -88,51% -70,19% -55,36% -146,21% -104,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 73,70% 74,72% 70,92% 59,41% 48,10% 45,34% 42,78% 31,31% 30,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 17,42% 565,55% 410,91% 498,15% 52,38% 15,99% 18,32% 25,87% 9,01% 13,67%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2022-12 : Delposter under eget kapital stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 239 206 147 729 136 718 116 054 96 336 101 936 100 307 81 715 68 072 118 106
Övrig omsättning 787 427 3 248 85 33 626 0 225 867 39 206
Rörelseresultat (EBIT) 91 100 66 920 71 480 52 446 68 684 40 808 42 101 25 018 19 618 49 762
Resultat efter finansnetto 172 341 725 058 119 042 51 359 67 383 53 241 40 973 23 787 38 203 80 892
Årets resultat 123 054 672 757 96 061 31 887 53 468 43 854 31 457 15 640 30 469 54 548
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 362 774 617 789 562 589 419 982 366 769 363 561 346 825 333 054 333 257 352 105
Omsättningstillgångar 18 295 657 884 106 813 85 733 72 976 30 623 28 131 44 454 30 481 17 537
Tillgångar 1 381 069 1 275 673 669 402 505 716 439 745 394 184 374 956 377 508 363 738 369 642
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 279 157 970 450 361 693 277 632 245 746 192 278 162 159 188 375 178 735 154 266
Obeskattade reserver 176 366 136 262 87 533 77 189 66 577 67 905 67 213 66 725 63 136 58 331
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 894 346 95 238 87 043 89 232 92 954 88 186 100 607 108 160 1 081 29 313
Kortfristiga skulder 31 199 73 724 133 133 61 663 34 468 45 815 44 977 14 248 120 786 127 732
Skulder och eget kapital 1 381 069 1 275 673 669 402 505 716 439 745 394 184 374 956 377 508 363 738 369 642
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 2 740 2 706 2 632 2 550 2 533 2 365 2 344 2 337 2 378
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 161 11 525 14 134 12 778 11 452 10 614 10 954 11 205 9 484 11 642
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 751 6 982 8 533 7 480 6 993 6 177 6 119 6 100 4 126 4 795
Utdelning till aktieägare 0 0 64 000 12 000 0 0 13 735 52 0 6 000
Omsättning 239 993 148 156 139 966 116 139 129 962 101 936 100 532 82 582 68 111 118 312
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 24 26 26 25 25 26 25 25 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 568 6 155 5 258 4 464 3 853 4 077 3 858 3 269 2 723 4 921
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 074 1 061 1 178 1 078 1 004 929 869 925 757 874
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 100 949 78 215 77 024 58 169 74 399 53 142 54 675 36 371 29 413 53 098
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 61,92% 8,05% 17,81% 20,47% -5,49% 1,62% 22,75% 20,04% -42,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,94% 57,02% 18,29% 10,44% 15,62% 13,78% 11,23% 6,67% 11,21% 22,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 74,72% 492,39% 89,54% 45,49% 71,30% 53,28% 41,98% 30,82% 59,88% 69,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -5,39% 395,43% -19,25% 20,74% 39,97% -14,90% -16,79% 36,97% -132,66% -93,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,17% 84,41% 64,23% 66,80% 67,69% 62,22% 57,23% 63,69% 62,68% 54,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 58,64% 892,36% 80,23% 139,03% 211,72% 66,84% 62,55% 312,00% 25,24% 13,73%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!