Visa allt om Lundevall Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 569 602 1 017 943 1 580 - 1 762 726 947 892
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -12 -70 -224 -115 30 - 202 -2 -23 -48
Resultat efter finansnetto -12 -48 -224 -116 30 - 202 -2 -21 -45
Årets resultat -12 -48 -224 -49 17 - 119 -2 -21 0
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 28 61 61 61 - 63 68 78 87
Omsättningstillgångar 627 681 1 105 1 253 1 490 - 1 569 813 954 919
Tillgångar 651 709 1 167 1 314 1 552 - 1 632 881 1 031 1 007
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 267 279 327 551 599 - 557 438 440 461
Obeskattade reserver 0 0 0 0 67 - 49 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 385 431 839 763 885 - 1 025 442 591 546
Skulder och eget kapital 651 709 1 167 1 314 1 552 - 1 632 881 1 031 1 007
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12 *
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 0 430 - - - 276 360 264
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 - - 461 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 135 - - 145 87 113 88
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Omsättning 569 602 1 017 943 1 580 - 1 762 726 947 892
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 - 1 - - 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 569 602 1 017 - 1 580 - - 726 947 892
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 411 271 575 - 572 - - 363 477 352
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -8 -66 -224 -115 30 - 207 8 -13 17
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,48% -40,81% 7,85% -40,32% - - 142,70% -23,34% 6,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,84% -6,77% -19,19% -8,75% 1,93% - 12,38% -0,11% -2,04% -4,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,11% -7,97% -22,03% -12,20% 1,90% - 11,46% -0,14% -2,22% -4,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,85% 54,49% 46,71% 60,55% 45,57% - 51,70% 100,00% 63,67% 54,82%
Rörelsekapital/omsättning 42,53% 41,53% 26,16% 51,96% 38,29% - 30,87% 51,10% 38,33% 41,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,01% 39,35% 28,02% 41,93% 41,96% - 36,47% 49,72% 42,68% 45,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 162,86% 158,00% 131,70% 164,22% 168,36% - 153,07% 183,94% 161,42% 168,32%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12 : Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!