Visa allt om Börjessons Sotning & Ventilation Aktiebolag
Visa allt om Börjessons Sotning & Ventilation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 8 893 10 638 8 524 8 362 8 266 8 444 7 151 6 812 6 503 6 637
Övrig omsättning 101 134 2 101 29 23 - - 268 8
Rörelseresultat (EBIT) 348 -10 -222 349 -567 82 777 386 -53 1 008
Resultat efter finansnetto 338 9 -222 350 -565 77 773 372 -66 993
Årets resultat 294 9 -226 350 -579 76 364 -118 -66 704
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 225 11 49 60 228 159 240 457 1 937 2 027
Omsättningstillgångar 2 162 2 044 1 823 1 973 1 042 2 098 1 824 1 440 1 895 1 915
Tillgångar 2 388 2 055 1 872 2 032 1 270 2 257 2 064 1 897 3 832 3 942
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 713 420 410 636 286 966 992 629 1 112 1 536
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 674 1 636 1 462 1 396 984 1 292 1 072 1 269 2 720 2 406
Skulder och eget kapital 2 388 2 055 1 872 2 032 1 270 2 257 2 064 1 897 3 832 3 942
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 616 979 562 413 367 830
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 083 4 422 3 595 2 601 3 201 1 633 1 680 1 349 1 100 2 786
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 154 1 606 1 349 1 308 1 481 1 393 830 852 718 863
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 120 0 100 258
Omsättning 8 994 10 772 8 526 8 463 8 295 8 467 7 151 6 812 6 771 6 645
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 11 11 11 11 11 9 6 6 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 889 967 775 760 751 768 795 1 135 1 084 830
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 442 592 485 461 519 478 368 461 584 372
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 365 3 -209 374 -508 134 938 538 112 1 188
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,40% 24,80% 1,94% 1,16% -2,11% 18,08% 4,98% 4,75% -2,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,57% 1,31% -11,49% 17,62% -44,33% 3,68% 37,69% 21,09% -1,25% 25,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,91% 0,25% -2,52% 4,28% -6,81% 0,98% 10,88% 5,87% -0,74% 15,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,25% 81,85% 85,68% 86,38% 86,77% 87,71% 84,87% 73,28% 79,89% 88,35%
Rörelsekapital/omsättning 5,49% 3,84% 4,24% 6,90% 0,70% 9,55% 10,52% 2,51% -12,69% -7,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,86% 20,44% 21,90% 31,30% 22,52% 42,80% 48,06% 33,16% 29,02% 38,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,15% 124,94% 124,69% 141,33% 98,27% 162,38% 170,15% 113,48% 69,67% 79,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...