Visa allt om Castellum Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 5 182 000 4 533 000 3 299 000 3 318 000 3 249 000 3 073 000 2 919 000 2 759 000 2 694 000 2 501 000
Övrig omsättning - 3 000 21 000 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 410 000 2 733 000 2 133 000 2 114 000 2 048 000 1 938 000 1 833 000 1 715 000 1 671 000 1 599 000
Resultat efter finansnetto 7 312 000 5 722 000 3 584 000 1 134 000 2 103 000 1 076 000 938 000 1 141 000 205 000 -1 299 000
Årets resultat 5 876 000 4 972 000 2 881 000 1 211 000 1 707 000 1 473 000 711 000 1 964 000 160 000 -663 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 82 844 000 72 509 000 42 371 000 37 627 000 37 783 000 36 355 000 33 882 000 31 783 000 29 280 000 29 180 000
Omsättningstillgångar 868 000 5 804 000 281 000 461 000 330 000 276 000 289 000 153 000 196 000 224 000
Tillgångar 83 712 000 78 313 000 42 652 000 38 088 000 38 113 000 36 631 000 34 171 000 31 936 000 29 476 000 29 404 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 736 000 29 236 000 15 768 000 13 649 000 13 127 000 12 065 000 11 203 000 11 082 000 9 692 000 10 049 000
Minoritetsintressen 0 -2 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 8 410 000 7 074 000 4 313 000 0 0 3 310 000 3 714 000 0 0 0
Långfristiga skulder 39 578 000 40 049 000 21 513 000 23 438 000 23 864 000 20 199 000 18 163 000 19 857 000 18 983 000 17 392 000
Kortfristiga skulder 1 988 000 1 956 000 1 058 000 1 001 000 1 122 000 1 057 000 1 091 000 997 000 801 000 1 963 000
Skulder och eget kapital 83 712 000 78 313 000 42 652 000 38 088 000 38 113 000 36 631 000 34 171 000 31 936 000 29 476 000 29 404 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 10 000 10 700 7 800 31 500 28 000 26 600 4 800 4 800 4 500 20 900
Varav tantiem till styrelse & VD - 3 800 1 600 - - 8 100 - - - -
Löner till övriga anställda 224 500 228 700 162 700 147 600 121 600 108 900 116 300 107 900 103 200 82 900
Varav resultatlön till övriga anställda - - 6 500 - - - - - - -
Sociala kostnader 118 600 127 100 82 200 71 600 68 200 64 300 59 300 59 900 59 700 51 700
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 182 000 4 536 000 3 320 000 3 318 000 3 249 000 3 073 000 2 919 000 2 759 000 2 694 000 2 501 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 416 363 299 295 293 265 239 229 227 226
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 457 12 488 11 033 11 247 11 089 11 596 12 213 12 048 11 868 11 066
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 849 1 010 845 850 743 754 755 754 737 688
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 423 000 2 747 000 2 145 000 2 126 000 2 059 000 1 947 000 1 833 000 1 721 000 1 678 000 1 605 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,32% 37,41% -0,57% 2,12% 5,73% 5,28% 5,80% 2,41% 7,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,80% 8,85% 9,82% 5,56% 7,37% 5,31% 5,94% 5,37% 6,03% 5,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 158,26% 152,88% 127,01% 63,80% 86,46% 63,29% 69,51% 62,20% 65,96% 64,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,03% 66,98% 67,44% 66,97% 65,99% 66,09% 65,64% 65,20% 65,03% 66,77%
Rörelsekapital/omsättning -21,61% 84,89% -23,55% -16,27% -24,38% -25,41% -27,48% -30,59% -22,46% -69,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,30% 37,33% 36,97% 35,84% 34,44% 32,94% 32,79% 34,70% 32,88% 34,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 43,66% 296,73% 26,56% 46,05% 29,41% 26,11% 26,49% 15,35% 24,47% 11,41%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 72 000 23 000 21 000 21 000 18 000 15 000 19 000 15 000 14 000 12 000
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -107 000 -101 000 -69 000 -63 000 -53 000 -53 000 -42 000 -44 000 -49 000 -40 000
Resultat efter finansnetto 1 442 000 4 660 000 971 000 845 000 959 000 497 000 151 000 626 000 629 000 -633 000
Årets resultat 1 359 000 4 594 000 895 000 236 000 990 000 448 000 389 000 848 000 611 000 -357 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 707 000 45 863 000 25 214 000 23 281 000 23 395 000 23 546 000 23 042 000 20 451 000 20 213 000 19 358 000
Omsättningstillgångar 7 574 000 5 947 000 846 000 936 000 782 000 681 000 780 000 848 000 712 000 528 000
Tillgångar 58 281 000 51 810 000 26 060 000 24 217 000 24 177 000 24 227 000 23 822 000 21 299 000 20 925 000 19 886 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 794 000 17 801 000 4 718 000 4 577 000 5 038 000 4 698 000 4 857 000 3 928 000 3 691 000 3 601 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 40 282 000 33 073 000 21 227 000 19 636 000 18 313 000 18 029 000 18 203 000 16 984 000 16 265 000 15 079 000
Kortfristiga skulder 205 000 936 000 115 000 4 000 826 000 1 500 000 762 000 387 000 969 000 1 206 000
Skulder och eget kapital 58 281 000 51 810 000 26 060 000 24 217 000 24 177 000 24 227 000 23 822 000 21 299 000 20 925 000 19 886 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 10 000 10 600 7 800 16 500 12 900 13 000 4 800 4 800 4 500 11 200
Varav tantiem till styrelse & VD - 3 700 1 600 - - 4 100 - - - -
Löner till övriga anställda 36 900 26 600 17 600 12 300 9 000 6 700 14 900 15 100 14 900 7 400
Varav resultatlön till övriga anställda - - 1 700 - - - - - - -
Sociala kostnader 23 400 19 500 13 100 9 900 7 800 11 000 11 000 11 400 11 200 9 100
Utdelning till aktieägare 1 447 966 1 366 006 803 600 754 400 697 000 647 800 606 800 590 400 574 000 516 600
Omsättning 72 000 23 000 21 000 21 000 18 000 15 000 19 000 15 000 14 000 12 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 38 30 24 23 19 19 14 14 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 895 767 875 913 947 789 1 357 1 071 1 000 857
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 850 1 890 1 604 1 683 1 563 1 616 2 193 2 236 2 186 1 979
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -102 000 -99 000 -67 000 -61 000 -51 000 -52 999 -42 000 -44 000 -49 000 -39 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 213,04% 9,52% 0,00% 16,67% 20,00% -21,05% 26,67% 7,14% 16,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,06% 10,47% 6,22% 6,29% 6,94% 5,51% 5,42% 5,93% 5,86% 5,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3 288,89% 23 578,26% 7 714,29% 7 252,38% 9 316,67% 8 893,33% 6 800,00% 8 413,33% 8 757,14% 8 683,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10 234,72% 21 786,96% 3 480,95% 4 438,10% -244,44% -5 460,00% 94,74% 3 073,33% -1 835,71% -5 650,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,53% 34,36% 18,10% 18,90% 20,84% 19,39% 20,39% 18,44% 17,64% 18,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 694,63% 635,36% 735,65% 23 400,00% 94,67% 45,40% 102,36% 219,12% 73,48% 43,78%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...