Visa allt om Hans Brännman Livs Aktiebolag
Visa allt om Hans Brännman Livs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 112 978 108 284 107 433 107 298 105 447 101 167 93 950 87 658 80 294 70 083
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 10 941 11 331 9 273 6 080 7 732 7 822 7 688 6 768 5 419 3 050
Resultat efter finansnetto 12 093 13 548 9 817 -2 653 8 480 6 086 9 870 7 097 4 224 1 526
Årets resultat 9 709 8 862 9 381 -4 348 4 824 4 267 8 719 3 654 2 556 516
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 996 8 257 8 351 11 061 14 486 16 590 18 981 9 687 10 767 11 630
Omsättningstillgångar 39 021 31 055 20 598 13 249 19 710 13 069 15 680 16 089 11 178 7 572
Tillgångar 46 016 39 312 28 949 24 309 34 196 29 659 34 661 25 776 21 945 19 202
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 543 27 833 18 971 13 590 22 439 18 915 24 648 15 928 12 274 11 719
Obeskattade reserver 590 493 418 2 622 2 804 940 1 478 3 417 1 496 1 572
Avsättningar (tkr) 0 0 1 357 1 357 1 357 1 357 1 357 1 357 1 357 1 357
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 884 10 985 8 203 6 740 7 597 8 447 7 178 5 073 6 817 4 554
Skulder och eget kapital 46 016 39 312 28 949 24 309 34 196 29 659 34 661 25 776 21 945 19 202
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 590 574 660 718 528
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 219 11 932 11 614 10 658 10 076 8 668 7 768 7 365 6 872 6 244
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 471 3 323 3 449 2 809 2 466 2 399 2 219 2 414 2 578 2 519
Utdelning till aktieägare 25 000 0 0 4 000 3 000 0 4 000 0 0 2 000
Omsättning 112 978 108 284 107 433 107 298 105 447 101 167 93 950 87 658 80 294 70 083
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 36 36 34 32 34 29 29 27 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 323 3 008 2 984 3 156 3 295 2 976 3 240 3 023 2 974 3 047
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 491 424 418 396 392 343 364 360 377 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 393 11 656 9 626 6 573 8 410 8 677 8 610 7 673 6 330 3 939
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,33% 0,79% 0,13% 1,76% 4,23% 7,68% 7,18% 9,17% 14,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 48,84% 34,50% 33,95% 28,15% 24,95% 29,28% 28,74% 29,28% 25,04% 16,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,89% 12,53% 9,15% 6,38% 8,09% 8,58% 10,60% 8,61% 6,84% 4,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,97% 24,10% 22,62% 19,24% 20,55% 20,80% 21,35% 21,31% 21,00% 19,53%
Rörelsekapital/omsättning 27,56% 18,53% 11,54% 6,07% 11,49% 4,57% 9,05% 12,57% 5,43% 4,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,59% 71,78% 66,66% 63,85% 71,66% 66,11% 74,25% 71,34% 60,84% 66,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 471,93% 266,30% 229,92% 167,39% 228,64% 131,72% 192,37% 284,27% 140,50% 131,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...