Visa allt om Lernia AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 3 223 000 - 3 114 000 2 999 000 2 621 000 2 653 000 2 520 000 2 653 000 2 117 000 1 591 000
Övrig omsättning 49 000 - 39 000 31 000 36 000 6 000 4 000 10 000 11 000 7 000
Rörelseresultat (EBIT) -129 000 - 35 000 106 000 111 000 185 000 -92 000 -17 000 131 000 -36 000
Resultat efter finansnetto -130 000 - 35 000 106 000 112 000 188 000 -88 000 -14 000 131 000 -35 000
Årets resultat -108 000 - 28 000 82 000 85 000 146 000 -96 000 -28 000 96 000 -27 000
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 164 000 172 000 151 000 197 000 113 000 131 000 180 000 172 000 186 000 185 000
Omsättningstillgångar 955 000 1 008 000 917 000 842 000 898 000 939 000 780 000 779 000 736 000 544 000
Tillgångar 1 119 000 1 180 000 1 068 000 1 039 000 1 011 000 1 070 000 960 000 951 000 922 000 729 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 241 000 384 000 354 000 438 000 542 000 525 000 402 000 498 000 551 000 455 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 65 000 0 8 000 26 000 4 000 0 0 45 000 0 0
Långfristiga skulder 0 9 000 0 0 0 7 000 3 000 6 000 2 000 3 000
Kortfristiga skulder 812 000 787 000 706 000 575 000 465 000 538 000 555 000 402 000 369 000 271 000
Skulder och eget kapital 1 119 000 1 180 000 1 068 000 1 039 000 1 011 000 1 070 000 960 000 951 000 922 000 729 000
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12 *
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 3 000 5 000 4 000 4 000 4 000 4 000 13 000 15 000 11 000 13 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 2 126 000 2 083 000 1 892 000 1 774 000 1 529 000 1 420 000 1 538 000 1 470 000 1 042 000 765 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader - 51 000 - - - - - 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 272 000 0 3 153 000 3 030 000 2 657 000 2 659 000 2 524 000 2 663 000 2 128 000 1 598 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 478 5 470 5 051 4 680 4 163 3 828 4 208 4 100 2 880 2 317
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 588 - 617 641 630 693 599 647 735 687
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 535 - 515 510 485 495 477 155 499 468
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -67 000 - 60 000 121 000 123 000 198 000 -73 000 47 000 146 000 -20 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - 3,83% 14,42% -1,21% 5,28% -5,01% 25,32% 33,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,53% - 3,37% 10,20% 11,18% 17,66% -9,17% -1,47% 14,32% -4,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,00% - 1,16% 3,53% 4,31% 7,12% -3,49% -0,53% 6,24% -2,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,44% - 6,78% 8,90% 16,52% 15,11% 8,93% 14,21% 17,34% 17,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,54% 32,54% 33,15% 42,16% 53,61% 49,07% 41,88% 52,37% 59,76% 62,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,61% 128,08% 129,89% 146,43% 193,12% 174,54% 140,54% 193,78% 199,46% 200,74%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Resultaträkning saknas
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 0 1 000 0 0 0 - 0 0 0 0
Övrig omsättning 266 000 254 000 246 000 217 000 223 000 - 122 000 193 000 169 000 141 000
Rörelseresultat (EBIT) -60 000 -21 000 -59 000 -30 000 21 000 - -133 000 -58 000 -62 000 -84 000
Resultat efter finansnetto -197 000 58 000 40 000 90 000 167 000 - -167 000 28 000 -61 000 -83 000
Årets resultat -308 000 41 000 41 000 62 000 134 000 - -145 000 7 000 -45 000 -61 000
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 573 000 120 000 119 000 98 000 88 000 - 130 000 128 000 124 000 150 000
Omsättningstillgångar 166 000 316 000 289 000 166 000 353 000 - 272 000 387 000 411 000 297 000
Tillgångar 740 000 436 000 408 000 264 000 441 000 - 402 000 515 000 535 000 447 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 296 000 201 000 174 000 183 000 356 000 - 323 000 469 000 486 000 407 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 444 000 235 000 234 000 81 000 85 000 - 79 000 46 000 49 000 40 000
Skulder och eget kapital 740 000 436 000 408 000 264 000 441 000 - 402 000 515 000 535 000 447 000
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12 *
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 3 000 5 000 4 000 4 000 4 000 - 6 000 5 000 3 000 4 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 93 000 92 000 60 000 59 000 50 000 - 63 000 52 000 33 000 35 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 49 000 51 000 34 000 32 000 31 000 - 24 000 29 000 42 000 51 000
Utdelning till aktieägare 2 000 000 21 000 14 000 50 000 235 000 - 0 0 25 0
Omsättning 266 000 255 000 246 000 217 000 223 000 - 122 000 193 000 169 000 141 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 155 154 115 103 89 - 78 78 66 67
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 6 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 045 857 1 357 728 506 - 1 269 1 872 1 227 1 373
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -23 000 -7 000 -47 000 -19 000 26 000 - -117 000 -45 000 -48 000 -70 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 13,53% - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 5 900,00% - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - 8 100,00% - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,00% 46,10% 42,65% 69,32% 80,73% - 80,35% 91,07% 90,84% 91,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 37,39% 134,47% 123,50% 204,94% 415,29% - 344,30% 841,30% 838,78% 742,50%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12 : Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...