Visa allt om Herräng Dance Camp AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 227 17 529 16 007 14 099 13 656 12 414 12 453 12 394 12 353 9 787
Övrig omsättning 3 890 655 1 007 723 959 775 1 355 149 772 736
Rörelseresultat (EBIT) 838 -771 1 43 -1 353 -194 863 659 244 1 725
Resultat efter finansnetto 818 -794 -15 58 -1 335 -158 898 699 292 1 730
Årets resultat 713 -768 -39 39 -459 -18 540 423 232 934
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 799 3 019 3 049 1 743 638 956 837 1 106 523 872
Omsättningstillgångar 3 687 2 302 3 275 2 058 3 318 2 425 4 511 2 890 3 190 2 214
Tillgångar 6 486 5 320 6 324 3 802 3 956 3 381 5 348 3 995 3 713 3 086
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 213 371 1 138 1 178 1 139 1 598 1 616 2 176 1 753 1 521
Obeskattade reserver 64 0 26 12 0 875 1 015 826 673 703
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 884 928 1 050 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 325 4 021 4 109 2 612 2 817 908 2 717 994 1 287 861
Skulder och eget kapital 6 486 5 320 6 324 3 802 3 956 3 381 5 348 3 995 3 713 3 086
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 1 110 583 636 357
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - - 2 407 1 319 1 299 1 020 479
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 - 844 844 673 626 262
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0
Omsättning 4 117 18 184 17 014 14 822 14 615 13 189 13 808 12 543 13 125 10 523
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 7 7 7 7 6 6 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 114 2 504 2 287 2 014 1 951 2 069 2 076 2 066 2 059 1 957
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 617 341 410 454 628 611 587 484 455 326
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 063 -457 264 387 -1 035 157 1 129 1 211 597 2 059
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -98,71% 9,51% 13,53% 3,24% 10,00% -0,31% 0,48% 0,33% 26,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,95% -14,19% 0,38% 1,76% -33,67% -4,58% 16,79% 17,62% 7,86% 56,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 370,04% -4,31% 0,15% 0,48% -9,75% -1,25% 7,21% 5,68% 2,36% 17,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -29,07% 33,56% 36,74% 36,07% 37,30% 44,55% 46,77% 47,74% 47,40% 41,66%
Rörelsekapital/omsättning -281,06% -9,81% -5,21% -3,93% 3,67% 12,22% 14,41% 15,30% 15,41% 13,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,47% 6,97% 18,32% 31,23% 28,79% 67,45% 45,02% 70,60% 60,57% 66,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 85,25% 57,25% 79,70% 78,79% 117,78% 267,07% 166,03% 290,74% 247,86% 257,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!