Visa allt om Länstrafiken i Jämtlands län Aktiebolag
Visa allt om Länstrafiken i Jämtlands län Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning - 484 909 487 372 450 844 414 110 404 137 381 031 346 727 285 805 286 303
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - -8 3 -10 50 760 176 -1 928 -315 -1 040
Resultat efter finansnetto - 1 0 0 -12 545 8 -1 722 0 -161
Årets resultat - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 7 270 8 509 10 550 12 530 14 879 18 703 14 076 5 042 6 493
Omsättningstillgångar - 42 125 28 018 34 897 34 250 31 020 26 722 28 167 48 092 47 885
Tillgångar - 49 395 36 528 45 446 46 780 45 899 45 425 42 243 53 134 54 377
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 8 029 8 029 8 029 8 029 8 029 8 029 8 029 8 029 8 029
Obeskattade reserver - 0 0 0 0 0 0 0 1 722 1 722
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0
Långfristiga skulder - 0 0 0 0 11 322 4 455 4 618 4 835 4 389
Kortfristiga skulder - 41 366 28 498 37 417 38 751 25 048 31 441 29 596 38 548 40 237
Skulder och eget kapital - 49 395 36 528 45 446 46 780 45 899 45 425 42 243 53 134 54 377
Löner & utdelning (tkr)
2017-12 *
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 1 080 914 1 257 1 149 1 165 1 096 1 133 1 109 1 124
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 8 460 8 597 8 258 8 373 8 210 8 189 7 611 7 238 6 564
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 3 665 3 622 3 516 3 694 3 394 4 116 3 338 3 671 3 147
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - 484 909 487 372 450 844 414 110 404 137 381 031 346 727 285 805 286 303
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 27 27 29 30 30 30 28 28 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 17 960 18 051 15 546 13 804 13 471 12 701 12 383 10 207 10 604
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 500 501 463 457 448 485 468 463 424
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - 3 276 3 043 2 759 2 791 4 870 2 424 -202 1 453 746
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -0,51% 8,10% 8,87% 2,47% 6,06% 9,89% 21,32% -0,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 0,01% 0,03% 0,02% 0,15% 1,70% 0,58% -3,92% 0,17% 0,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,19% 0,07% -0,48% 0,03% 0,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 0,16% -0,10% -0,56% -1,09% 1,48% -1,24% -0,41% 3,34% 2,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 16,25% 21,98% 17,67% 17,16% 17,49% 17,68% 19,01% 17,50% 17,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 101,83% 98,32% 93,27% 88,38% 123,84% 84,99% 95,17% 124,76% 119,01%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Flera brister
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...