Visa allt om Swedfund International AB
Visa allt om Swedfund International AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 232 314 74 667 194 911 147 827 71 257 187 351 171 483 108 142 0 325 351
Övrig omsättning - - 59 645 54 532 27 568 37 145 26 711 17 759 10 002 4 632
Rörelseresultat (EBIT) 50 121 1 534 -4 550 -86 595 -117 087 -253 400 -104 027 -124 156 -121 563 38 717
Resultat efter finansnetto 35 426 -7 253 2 802 -62 549 -92 772 -217 598 -60 833 -108 186 -92 477 106 974
Årets resultat 25 854 -42 636 2 020 -62 629 -92 772 -224 025 -45 226 -64 325 -3 253 75 514
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 098 15 798 40 919 37 685 37 066 37 039 43 467 27 778 2 455 2 172
Omsättningstillgångar 5 960 771 5 445 639 4 616 569 4 491 180 3 977 010 3 660 738 3 548 585 3 376 974 3 380 603 2 756 550
Tillgångar 5 965 869 5 461 437 4 657 487 4 528 866 4 014 076 3 697 778 3 592 052 3 404 752 3 383 058 2 758 722
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 570 506 4 144 652 3 787 287 3 785 267 3 447 896 3 140 676 2 964 700 2 709 926 2 674 250 2 077 503
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 18 409 108 409
Avsättningar (tkr) 1 217 1 369 1 536 1 520 1 586 1 524 1 258 1 179 1 090 634
Långfristiga skulder 1 057 355 881 363 545 203 526 819 255 639 278 155 409 782 443 507 428 247 394 148
Kortfristiga skulder 336 792 434 053 323 461 215 261 308 955 277 424 216 312 250 140 261 062 178 028
Skulder och eget kapital 5 965 869 5 461 437 4 657 487 4 528 866 4 014 076 3 697 778 3 592 052 3 404 752 3 383 058 2 758 722
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 8 748 8 803 8 783 7 951 11 758 9 349 9 199 2 676 2 183
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 31 515 22 691 28 303 23 607 21 877 19 292 16 849 18 737 22 158 19 135
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 477 17 101 15 620 16 252 16 327 18 391 15 591 15 600 14 651 12 031
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 232 314 74 667 254 556 202 359 98 825 224 496 198 194 125 901 10 002 329 983
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 39 38 36 40 35 36 36 38 35 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 957 1 965 5 414 3 696 2 036 5 204 4 763 2 846 - 10 845
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 446 1 367 1 450 1 377 1 422 1 471 1 292 1 182 1 197 1 138
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 51 198 2 637 -3 408 -86 449 -116 791 -253 050 -103 593 -123 773 -121 229 38 909
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 211,13% -61,69% 31,85% 107,46% -61,97% 9,25% 58,57% - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,84% 0,03% 0,09% -1,35% -2,28% -5,86% -1,68% -3,15% - 3,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,57% 2,05% 2,21% -41,49% -128,69% -115,59% -35,15% -99,11% - 33,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 420,85% 6 711,92% 2 202,60% 2 892,52% 5 147,64% 1 805,87% 1 943,21% 2 891,41% - 792,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,61% 75,89% 81,32% 83,58% 85,90% 84,93% 82,53% 79,59% 79,45% 78,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 068,23% 736,11% 900,99% 1 320,51% 786,21% 821,22% 952,33% 763,06% 807,56% 1 013,20%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...