Visa allt om LA MOVIDA, Tv&Filmproduktion Aktiebolag
Visa allt om LA MOVIDA, Tv&Filmproduktion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 063 2 041 2 112 1 815 1 708 1 007 380 691 1 157 1 210
Övrig omsättning - - - - - 18 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 43 33 230 160 47 188 -190 -201 155 158
Resultat efter finansnetto 35 30 228 157 43 178 -199 -206 147 153
Årets resultat 27 17 170 144 43 178 -199 -206 99 108
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 26 15 15 15 20 28 38 87 116
Omsättningstillgångar 199 429 593 482 349 181 45 113 533 462
Tillgångar 221 455 608 497 364 201 73 151 619 579
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 104 78 274 255 110 68 -111 89 294 196
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 9 60 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 117 377 333 242 245 73 183 63 325 384
Skulder och eget kapital 221 455 608 497 364 201 73 151 619 579
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 258 82 215 200 370
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 369 1 244 1 122 1 017 1 044 115 35 16 17 3
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 190 430 352 309 298 180 138 172 168 209
Utdelning till aktieägare 0 0 174 150 0 0 0 0 50 0
Omsättning 1 063 2 041 2 112 1 815 1 708 1 025 380 691 1 157 1 210
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 532 680 704 605 569 336 380 691 1 157 1 210
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 301 571 528 467 463 197 262 419 406 582
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 46 33 230 160 52 196 -180 -153 211 201
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -47,92% -3,36% 16,36% 6,26% 69,61% 165,00% -45,01% -40,28% -4,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,46% 7,25% 37,83% 32,19% 12,91% 93,53% -260,27% -132,45% 25,04% 27,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,05% 1,62% 10,89% 8,82% 2,75% 18,67% -50,00% -28,94% 13,40% 13,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,90% 98,24% 98,39% 100,00% 98,07% 96,23% 85,53% 74,82% 82,89% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,71% 2,55% 12,31% 13,22% 6,09% 10,72% -36,32% 7,24% 17,98% 6,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,06% 17,14% 45,07% 51,31% 30,22% 33,83% -152,05% 58,94% 47,50% 33,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 170,09% 113,79% 178,08% 199,17% 142,45% 247,95% 24,59% 179,37% 164,00% 120,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...