Visa allt om Lars Johannessen Garage AB
Visa allt om Lars Johannessen Garage AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning - 0 757 676 789 1 411 1 555 1 531 2 097 1 835
Övrig omsättning - - - - - - - - 7 17
Rörelseresultat (EBIT) - -218 -11 54 -23 159 59 130 54 212
Resultat efter finansnetto - -218 -11 54 -23 157 56 128 53 208
Årets resultat - -218 -11 42 -8 103 50 94 31 152
Balansräkningar (tkr)
2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 0 32 60 89 119 168 35 48 19
Omsättningstillgångar - 17 213 275 212 330 328 467 411 546
Tillgångar - 17 245 335 301 449 496 502 458 565
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 6 224 236 194 282 219 229 255 313
Obeskattade reserver - 0 0 0 0 15 0 17 22 19
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 0 0 0 0 0 9 0 0 0
Kortfristiga skulder - 11 21 99 107 152 268 257 182 233
Skulder och eget kapital - 17 245 335 301 449 496 502 458 565
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 276 192 321 297
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda - 97 89 7 38 204 15 12 17 17
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader - 9 9 - 2 64 131 86 149 138
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 80 40 60 120 89
Omsättning - 0 757 676 789 1 411 1 555 1 531 2 104 1 852
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 2 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 757 338 789 706 778 766 1 049 918
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 106 102 5 45 141 215 148 249 229
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - -218 17 83 7 189 96 143 63 218
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% 11,98% -14,32% -44,08% -9,26% 1,57% -26,99% 14,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - -4,49% 16,12% -7,64% 35,41% 11,90% 25,90% 11,79% 37,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - -1,45% 7,99% -2,92% 11,27% 3,79% 8,49% 2,58% 11,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 51,12% 47,93% 49,05% 56,41% 60,64% 52,71% 48,64% 59,24%
Rörelsekapital/omsättning - - 25,36% 26,04% 13,31% 12,62% 3,86% 13,72% 10,92% 17,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 35,29% 91,43% 70,45% 64,45% 65,27% 44,15% 48,11% 59,14% 57,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 154,55% 952,38% 228,28% 121,50% 145,39% 73,51% 132,68% 164,29% 134,76%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12: Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...