Visa allt om Greiffes El Aktiebolag
Visa allt om Greiffes El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 856 1 065 1 091 1 074 844 1 038 974 844 1 014 988
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -97 50 -40 21 -77 42 75 -18 25 -5
Resultat efter finansnetto -97 50 -40 23 -77 43 75 -19 25 -4
Årets resultat -97 50 -40 23 -62 32 49 -19 18 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 21 57 67 78 54 19 26 33 40
Omsättningstillgångar 141 241 205 209 172 302 280 296 413 388
Tillgångar 163 262 261 277 250 357 299 322 446 429
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 108 205 155 195 172 234 202 153 172 153
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 0 32 23 22 20 3 2 0 6
Kortfristiga skulder 40 57 74 59 56 88 78 167 274 269
Skulder och eget kapital 163 262 261 277 250 357 299 322 446 429
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 270 293 325 310 300 311 313 316 326 337
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 182 207 192 178 129 99 75 32 69 101
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 145 150 156 142 149 151 154 136 152 145
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 856 1 065 1 091 1 074 844 1 038 974 844 1 014 988
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 428 533 546 537 422 519 487 422 338 329
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 299 325 345 315 289 277 271 242 183 194
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -97 61 -29 32 -66 60 82 -11 32 2
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,62% -2,38% 1,58% 27,25% -18,69% 6,57% 15,40% -16,77% 2,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -59,51% 19,08% -15,33% 7,94% -30,80% 12,04% 25,42% -5,59% 5,61% -0,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11,33% 4,69% -3,67% 2,05% -9,12% 4,14% 7,80% -2,13% 2,47% -0,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,66% 81,69% 76,35% 80,63% 77,25% 71,58% 76,08% 69,08% 68,64% 70,04%
Rörelsekapital/omsättning 11,80% 17,28% 12,01% 13,97% 13,74% 20,62% 20,74% 15,28% 13,71% 12,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,26% 78,24% 59,39% 70,40% 68,80% 68,64% 71,26% 47,52% 38,57% 35,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 327,50% 407,02% 259,46% 328,81% 278,57% 329,55% 342,31% 170,06% 145,99% 139,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...