Visa allt om Berras Golvservice Aktiebolag
Visa allt om Berras Golvservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 442 272 558 943 883 1 241 876 1 367 1 197 1 093
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 32 30 -17 6 -21 41 -50 141 88 26
Resultat efter finansnetto 30 27 19 2 -20 41 -52 139 88 27
Årets resultat 16 16 11 0 4 21 3 74 46 13
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 117 127 144 210 160 159 162 168 179 77
Omsättningstillgångar 313 281 270 242 207 322 238 434 313 270
Tillgångar 429 409 414 452 367 481 400 603 492 347
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 376 361 345 333 333 330 308 314 240 194
Obeskattade reserver 20 12 5 0 0 27 16 75 39 17
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 22 56 89 0 0 0 0 20 0
Kortfristiga skulder 33 15 9 29 34 125 75 213 193 136
Skulder och eget kapital 429 409 414 452 367 481 400 603 492 347
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 281 226 324 317 301
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 173 294 259 0 13 9 0 27
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 55 5 116 140 140 164 139 167 160 189
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 442 272 558 943 883 1 241 876 1 367 1 197 1 093
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 442 272 558 943 883 1 241 876 1 367 1 197 547
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 59 7 293 439 411 485 384 505 487 260
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 55 59 -3 22 -9 56 -31 164 117 33
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 62,50% -51,25% -40,83% 6,80% -28,85% 41,67% -35,92% 14,20% 9,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,46% 7,33% 5,80% 1,33% -4,90% 8,94% -12,50% 23,55% 18,90% 8,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,24% 11,03% 4,30% 0,64% -2,04% 3,46% -5,71% 10,39% 7,77% 2,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 73,66% 64,37% 68,63% 57,70% 61,42% 62,47% 66,33% 66,24%
Rörelsekapital/omsättning 63,35% 97,79% 46,77% 22,59% 19,59% 15,87% 18,61% 16,17% 10,03% 12,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,28% 90,55% 84,28% 73,67% 90,74% 72,74% 79,95% 61,24% 54,49% 59,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 872,73% 1 680,00% 2 577,78% 651,72% 497,06% 233,60% 254,67% 185,45% 141,97% 169,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...