Visa allt om Per-Eddies Idéer Aktiebolag
Visa allt om Per-Eddies Idéer Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Nettoomsättning 59 110 349 64 827 914 904 763 319 549
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -19 34 197 -1 118 487 551 607 487 4 -45
Resultat efter finansnetto -19 34 189 -1 185 486 551 607 487 3 -46
Årets resultat -19 34 192 -670 278 298 331 262 3 -7
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 4 9 2 013 2 624 16 15 29 44 72
Omsättningstillgångar 112 171 171 127 633 1 355 1 135 746 238 254
Tillgångar 113 175 179 2 140 3 258 1 371 1 150 775 283 326
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 152 118 -75 596 567 569 506 243 256
Obeskattade reserver 0 0 0 2 518 419 278 124 0 41
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 52 1 0 1 700 1 700 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 23 61 511 444 384 303 146 39 29
Skulder och eget kapital 113 175 179 2 140 3 258 1 371 1 150 775 283 326
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 83 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 5 6 25 58 32 39 27 17 11 10
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 2 2 13 18 13 21 9 6 3 2
Utdelning till aktieägare 0 30 0 0 0 250 300 267 0 0
Omsättning 59 110 349 64 827 914 904 763 319 549
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 110 175 32 827 914 904 763 319 549
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 8 22 40 48 148 39 27 21 26
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -16 38 201 -507 498 562 621 503 27 -14
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -46,36% -68,48% 445,31% -92,26% -9,52% 1,11% 18,48% 139,18% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -16,81% 19,43% 110,06% -52,24% 14,95% 40,19% 52,78% 62,84% 1,41% -13,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -32,20% 30,91% 56,45% -1 746,88% 58,89% 60,28% 67,15% 63,83% 1,25% -8,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,34% 93,18% 97,81% 78,87%
Rörelsekapital/omsättning 177,97% 134,55% 31,52% -600,00% 22,85% 106,24% 92,04% 78,64% 62,38% 40,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,90% 86,86% 65,92% -3,44% 30,01% 63,88% 67,29% 76,81% 85,87% 87,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 600,00% 743,48% 280,33% 24,85% 142,57% 352,86% 374,59% 510,96% 610,26% 875,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...