Visa allt om Peter Dahlqvist Aktiebolag
Visa allt om Peter Dahlqvist Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 231 026 209 201 187 189 163 984 179 104 221 951 191 608 171 654 183 723 247 139
Övrig omsättning 145 269 357 282 232 252 41 114 1 378 -
Rörelseresultat (EBIT) 13 549 11 490 9 286 4 628 4 326 10 497 11 964 7 416 2 278 2 153
Resultat efter finansnetto 16 392 14 266 11 504 6 409 6 070 11 888 13 473 8 254 1 019 1 191
Årets resultat 11 780 11 065 8 900 4 945 4 106 8 116 9 527 5 534 576 57
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 803 6 616 5 124 5 659 6 075 6 959 6 742 6 479 7 065 9 010
Omsättningstillgångar 77 766 77 856 64 091 52 538 51 886 54 038 51 047 47 466 47 293 63 568
Tillgångar 99 569 84 472 69 215 58 197 57 961 60 997 57 789 53 945 54 358 72 578
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 72 987 62 207 52 142 44 242 39 935 36 830 29 713 20 230 15 134 14 268
Minoritetsintressen 0 0 0 0 2 071 1 780 1 210 685 332 387
Avsättningar (tkr) 8 995 4 108 3 804 3 224 3 500 3 247 2 409 1 758 1 514 1 814
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 10 620 28 505
Kortfristiga skulder 17 587 18 157 13 269 10 731 12 455 19 140 20 457 27 272 26 759 27 605
Skulder och eget kapital 99 569 84 472 69 215 58 197 57 961 60 997 57 789 53 945 54 358 72 578
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 074 1 481 1 355 1 114 1 617 1 754 1 832 2 715 1 591 2 292
Varav tantiem till styrelse & VD 548 571 461 227 232 445 509 - - -
Löner till övriga anställda 18 044 18 054 17 182 17 130 16 771 17 473 16 076 15 282 15 832 21 475
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 100 8 035 7 285 7 488 7 407 7 686 7 196 9 108 7 527 10 638
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 231 171 209 470 187 546 164 266 179 336 222 203 191 649 171 768 185 101 247 139
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 50 50 49 50 50 51 50 51 57 80
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 621 4 184 3 820 3 280 3 582 4 352 3 832 3 366 3 223 3 089
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 567 562 536 522 526 536 509 542 454 441
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 201 12 245 10 197 5 499 5 247 11 503 12 916 8 611 3 677 4 203
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,43% 11,76% 14,15% -8,44% -19,30% 15,84% 11,62% -6,57% -25,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,53% 16,94% 16,68% 11,19% 10,98% 20,58% 23,74% 16,19% 5,84% 4,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,12% 6,84% 6,17% 3,97% 3,55% 5,66% 7,16% 5,09% 1,73% 1,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,59% 24,85% 25,40% 26,39% 25,18% 23,22% 26,47% 27,00% 22,41% 24,27%
Rörelsekapital/omsättning 26,05% 28,54% 27,15% 25,49% 22,02% 15,72% 15,96% 11,76% 11,18% 14,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,30% 73,64% 75,33% 76,02% 68,90% 60,38% 51,42% 37,50% 27,84% 19,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 221,85% 239,76% 260,24% 266,19% 162,00% 79,63% 75,47% 46,98% 40,83% 54,56%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 647 5 640 4 975 4 949 4 413 4 468 4 124 4 676 3 687 3 757
Övrig omsättning 48 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 385 2 385 1 895 2 235 1 696 1 531 1 056 -1 348 743 1 705
Resultat efter finansnetto 10 886 8 300 4 510 5 252 4 932 6 415 4 385 345 204 2 583
Årets resultat 9 830 7 226 3 660 4 275 4 159 5 744 4 261 1 128 195 2 023
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 973 12 090 22 938 23 131 21 069 21 267 21 634 22 632 22 712 23 490
Omsättningstillgångar 35 924 26 685 8 451 4 851 3 153 4 062 2 323 539 161 161
Tillgångar 47 897 38 775 31 389 27 982 24 222 25 329 23 957 23 171 22 873 23 651
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 43 321 34 491 28 265 25 605 22 330 19 171 14 427 10 166 9 563 9 893
Obeskattade reserver 3 191 2 620 1 973 1 462 874 444 69 0 783 898
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 10 620 12 091
Kortfristiga skulder 1 385 1 664 1 151 915 1 018 5 714 5 461 9 005 1 907 769
Skulder och eget kapital 47 897 38 775 31 389 27 982 24 222 25 329 23 957 23 171 22 873 23 651
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 929 910 1 355 1 114 1 093 1 258 1 307 2 171 1 017 600
Varav tantiem till styrelse & VD 548 571 - 227 232 445 509 782 - -
Löner till övriga anställda 473 488 447 415 382 397 427 390 187 361
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 722 996 937 855 800 840 846 3 039 1 135 672
Utdelning till aktieägare 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 525 525
Omsättning 5 695 5 640 4 975 4 949 4 413 4 468 4 124 4 676 3 687 3 757
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 824 2 820 2 488 2 475 2 207 2 234 2 062 1 559 1 844 1 879
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 516 1 489 1 370 1 173 1 138 1 256 1 307 1 881 1 277 821
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 550 2 548 2 088 2 433 1 894 1 729 1 254 -1 150 941 1 903
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,12% 13,37% 0,53% 12,15% -1,23% 8,34% -11,80% 26,82% -1,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,74% 21,41% 14,37% 18,77% 21,12% 26,06% 18,82% 2,81% 3,25% 12,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 192,92% 147,18% 90,65% 106,12% 115,91% 147,72% 109,34% 13,94% 20,15% 81,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 611,63% 443,63% 146,73% 79,53% 48,38% -36,97% -76,09% -181,05% -47,36% -16,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,64% 94,22% 94,95% 95,58% 94,85% 76,98% 60,43% 43,87% 44,27% 44,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 593,79% 1 603,67% 734,23% 530,16% 309,72% 71,09% 42,54% 5,99% 8,44% 20,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...