Visa allt om Gate-One Aktiebolag
Visa allt om Gate-One Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 281 16 573 16 084 17 036 18 380 20 342 21 780 27 883 30 749
Övrig omsättning - 7 716 99 1 117 289 259 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -675 6 462 644 665 948 474 845 718 3 181 3 565
Resultat efter finansnetto -670 6 446 624 648 952 489 797 744 3 254 3 690
Årets resultat -80 3 737 817 856 818 1 070 1 108 748 1 711 1 767
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 54 38 78 65 113 243 183 507
Omsättningstillgångar 7 409 8 999 5 874 5 666 6 192 6 724 7 520 7 438 9 398 11 659
Tillgångar 7 409 8 999 5 927 5 704 6 270 6 789 7 633 7 681 9 580 12 166
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 260 4 941 2 204 2 388 2 071 2 013 1 714 1 425 1 577 3 296
Obeskattade reserver 2 259 2 849 1 217 1 670 2 143 2 342 3 353 4 112 4 442 3 611
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 889 1 210 2 506 1 648 2 056 2 434 2 566 2 143 3 561 5 259
Skulder och eget kapital 7 409 8 999 5 927 5 704 6 270 6 789 7 633 7 681 9 580 12 166
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 780 944 1 084 1 080
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 720 1 840 2 310 2 073 3 006 2 127 2 218 2 153 2 157
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 181 504 587 512 882 1 018 963 1 823 3 527
Utdelning till aktieägare 174 600 1 000 1 000 540 760 770 820 900 0
Omsättning 0 7 997 16 672 16 085 17 153 18 669 20 601 21 780 27 883 30 749
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 3 10 10 10 17 14 12 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 94 1 657 1 608 1 704 1 081 1 453 1 815 3 098 3 417
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 547 331 243 299 270 236 289 351 564 747
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -675 6 462 664 705 998 522 895 795 3 240 3 721
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -98,30% 3,04% -5,59% -7,31% -9,65% -6,60% -21,89% -9,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 71,83% 10,93% 11,78% 15,41% 7,22% 11,07% 9,92% 34,00% 30,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 2 300,36% 3,91% 4,18% 5,67% 2,67% 4,15% 3,50% 11,68% 12,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 76,87% 41,69% 47,41% 44,67% 44,54% 43,05% 41,11% 42,78% 45,70%
Rörelsekapital/omsättning - 2 771,89% 20,32% 24,98% 24,28% 23,34% 24,35% 24,31% 20,93% 20,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,28% 79,60% 53,20% 64,70% 58,22% 55,08% 54,83% 58,01% 49,85% 48,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 833,41% 743,72% 227,61% 196,97% 163,08% 185,46% 175,80% 183,20% 168,77% 147,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...