Visa allt om Hatec Aktiebolag
Visa allt om Hatec Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 322 - 2 925 8 183 13 437 10 578 10 948 13 599 13 279 12 569
Övrig omsättning 73 - 160 10 33 73 46 199 256 123
Rörelseresultat (EBIT) -14 - 71 283 1 132 241 -45 427 -7 726
Resultat efter finansnetto -14 - 36 210 1 062 180 -47 427 4 746
Årets resultat 0 - 27 123 587 145 -47 314 3 745
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 82 - 164 0 55 123 193 264 59 17
Omsättningstillgångar 1 727 - 1 595 2 716 4 912 1 480 2 725 3 563 4 885 3 279
Tillgångar 1 809 - 1 759 2 716 4 967 1 602 2 918 3 827 4 944 3 296
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 231 - 560 684 710 243 99 145 141 139
Obeskattade reserver 224 - 317 317 265 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 - 0 0 0 0 682 2 228 2 029 2 680
Kortfristiga skulder 1 354 - 882 1 716 3 991 1 359 2 138 1 453 2 774 478
Skulder och eget kapital 1 809 - 1 759 2 716 4 967 1 602 2 918 3 827 4 944 3 296
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12 *
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 180 220 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 0 12 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 14 - 11 - 0 68 90 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 - 0 150 150 120 0 0 0 0
Omsättning 395 - 3 085 8 193 13 470 10 651 10 994 13 798 13 535 12 692
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 1 1 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 2 925 8 183 13 437 10 578 10 948 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 11 - - 244 359 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 27 - 112 338 1 200 311 25 497 16 737
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -64,26% -39,10% 27,03% -3,38% -19,49% 2,41% 5,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,77% - 4,04% 10,42% 22,79% 15,04% -1,54% 11,16% 0,10% 22,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,35% - 2,43% 3,46% 8,42% 2,28% -0,41% 3,14% 0,04% 5,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,47% - 9,88% 19,64% 22,63% 19,73% 23,04% 22,47% 16,35% 24,47%
Rörelsekapital/omsättning 115,84% - 24,38% 12,22% 6,85% 1,14% 5,36% 15,52% 15,90% 22,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,43% - 45,89% 34,29% 18,23% 15,17% 3,39% 3,79% 2,85% 4,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,55% - 180,84% 158,28% 123,08% 89,11% 126,43% 242,26% 172,46% 674,69%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12 : Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...