Visa allt om CAG Group AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 * 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 531 689 485 128 486 996 390 699 340 752 285 109 268 274 244 420 239 508 222 419
Övrig omsättning 1 081 2 751 2 074 4 262 2 804 2 666 3 031 1 906 1 400 1 427
Rörelseresultat (EBIT) 37 047 37 393 32 687 31 682 23 224 15 992 6 676 7 391 11 055 6 661
Resultat efter finansnetto 35 763 35 891 35 234 32 997 23 463 15 924 8 207 7 822 10 644 6 638
Årets resultat 27 963 27 188 27 454 25 398 16 960 11 480 5 144 5 076 6 764 3 421
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 * 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 159 512 129 894 108 524 106 006 33 970 25 697 31 978 29 253 34 749 42 673
Omsättningstillgångar 227 209 - 234 844 175 272 147 713 99 578 87 581 81 683 87 352 76 697
Tillgångar 386 721 357 594 343 368 281 278 181 683 125 275 119 559 110 936 122 102 119 370
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 205 711 192 204 181 352 89 525 60 367 51 056 43 402 41 845 44 466 21 612
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 772 1 252 520 0 9 197 7 402 6 427 3 821 7 418 44 628
Långfristiga skulder 50 954 41 944 45 639 38 669 12 137 4 702 6 779 4 688 9 814 2 001
Kortfristiga skulder 129 284 122 194 115 857 153 084 99 983 62 115 62 951 60 583 60 404 51 129
Skulder och eget kapital 386 721 357 594 343 368 281 278 181 683 125 275 119 559 110 936 122 102 119 370
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12 *
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 13 940 15 277 17 224 14 365 11 243 8 422 8 625 6 993 5 640 11 629
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 198 337 183 695 181 274 149 541 129 363 117 067 110 588 103 729 95 984 92 710
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 97 672 96 769 95 339 76 645 65 599 55 402 54 245 50 597 47 259 50 200
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 532 770 487 879 489 070 394 961 343 556 287 775 271 305 246 326 240 908 223 846
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 317 310 319 275 239 205 202 186 180 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 677 1 565 1 527 1 421 1 426 1 391 1 328 1 314 1 331 74 140
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 018 995 968 907 912 918 899 883 861 49 143
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 62 504 61 315 45 569 43 141 33 291 24 953 15 589 14 545 18 535 16 335
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,60% -0,38% 24,65% 14,66% 19,52% 6,28% 9,76% 2,05% 7,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,61% 10,48% 10,65% 11,98% 13,07% 12,79% 7,18% 7,52% 9,56% 5,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,99% 7,73% 7,51% 8,62% 6,97% 5,62% 3,20% 3,41% 4,87% 3,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,42% -25,19% 24,43% 5,68% 14,01% 13,14% 9,18% 8,63% 11,25% 11,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,19% 53,75% 52,82% 31,83% 33,23% 40,76% 36,30% 37,72% 36,42% 18,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 175,74% - 202,70% 114,49% 147,74% 160,31% 139,13% 134,83% 144,61% 150,01%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2019-12 : Delposter under omsättningstillgångar stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 86 832 59 450 82 912 70 552 81 094 76 642 56 901 45 921 35 150 30 501
Övrig omsättning 22 442 21 016 2 995 1 557 1 188 1 099 125 805 2 183 4 011
Rörelseresultat (EBIT) 1 024 115 931 46 203 215 579 833 986 661
Resultat efter finansnetto 10 443 5 415 18 116 30 774 535 12 096 1 941 1 004 292 457
Årets resultat 10 059 8 294 18 491 31 019 463 12 936 5 714 144 2 582 289
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 217 608 175 814 151 601 155 117 97 306 80 924 51 987 48 133 47 095 52 715
Omsättningstillgångar 118 854 143 858 148 105 72 577 19 777 21 278 38 888 37 200 44 553 51 360
Tillgångar 336 462 319 672 299 706 227 694 117 083 102 202 90 875 85 333 91 649 104 076
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 143 445 147 842 155 931 73 106 42 601 49 787 40 676 38 548 39 185 22 699
Obeskattade reserver 4 027 3 859 5 336 5 337 5 244 5 200 5 200 4 094 3 086 6 332
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 1 090 5 070 42 256
Långfristiga skulder 17 338 16 588 17 438 14 300 8 750 0 1 563 4 688 9 814 2 001
Kortfristiga skulder 171 652 151 383 121 001 134 951 57 488 44 214 40 436 36 913 34 494 30 788
Skulder och eget kapital 336 462 319 672 299 706 227 694 117 083 102 202 90 875 85 333 91 649 104 076
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 3 018 3 186 3 416 2 376 1 375 1 260 1 263 394 187 2 465
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 389 2 911 591 1 213 1 166 1 627 1 206 1 133 967 1 871
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 4 250 4 008 3 690 1 259 1 172 1 223 819 481 439 5 262
Utdelning till aktieägare 20 943 19 255 0 13 609 11 089 7 650 3 825 3 586 5 198 1 331
Omsättning 109 274 80 466 85 907 72 109 82 282 77 741 57 026 46 726 37 333 34 512
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 4 2 2 2 2 1 1 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 405 9 908 20 728 35 276 40 547 38 321 28 451 45 921 35 150 10 167
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 808 1 850 2 422 2 534 2 542 2 863 1 725 1 741 1 524 3 165
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 748 806 1 132 109 231 264 657 901 1 046 786
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 46,06% -28,30% 17,52% -13,00% 5,81% 34,69% 23,91% 30,64% 15,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,21% 1,86% 6,36% 13,63% 0,60% 11,92% 2,53% 1,92% 1,40% 0,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,44% 10,02% 23,00% 44,00% 0,87% 15,89% 4,03% 3,56% 3,65% 2,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 0,64% 100,00% 94,40% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -60,80% -12,66% 32,69% -88,41% -46,50% -29,93% -2,72% 0,62% 28,62% 67,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,57% 47,19% 53,42% 33,94% 39,88% 52,68% 49,22% 48,92% 45,24% 26,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 69,24% 95,03% 122,40% 53,78% 34,40% 48,13% 96,17% 100,78% 129,16% 166,82%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!