Visa allt om Investment Aktiebolaget Spiltan
Visa allt om Investment Aktiebolaget Spiltan

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 67 559 50 546 36 875 23 124 15 227 12 803 10 185 6 948 8 001 24 528
Övrig omsättning 350 366 18 792 22 376 19 453 3 128 14 299 20 804 5 196 - -
Rörelseresultat (EBIT) 344 640 19 399 18 832 14 572 -7 573 8 834 14 118 -2 885 -6 503 11 218
Resultat efter finansnetto 344 600 21 246 31 797 15 030 -5 624 8 515 11 699 -4 737 -7 984 9 337
Årets resultat 340 327 20 217 29 976 14 781 -5 826 8 146 11 531 -4 737 -7 984 9 337
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 506 187 247 969 225 753 195 635 191 914 178 037 152 852 153 841 133 618 133 621
Omsättningstillgångar 113 746 31 877 22 311 23 583 17 808 17 787 16 532 6 125 4 802 6 956
Tillgångar 619 933 279 846 248 064 219 218 209 722 195 824 169 384 159 966 138 420 140 577
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 566 940 243 336 214 581 187 781 176 176 161 898 115 779 104 248 108 985 116 969
Minoritetsintressen 12 457 2 101 714 857 1 017 1 402 1 090 58 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 372 17 467 21 842 16 684 20 951 14 200 46 667 51 200 26 764 21 000
Kortfristiga skulder 23 164 16 942 10 927 13 895 11 578 18 324 5 849 4 460 2 671 2 609
Skulder och eget kapital 619 933 279 846 248 064 219 218 209 722 195 824 169 384 159 966 138 420 140 577
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 3 047 1 980 1 888 1 552 1 416 1 382 1 466 1 713 1 767 1 504
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 15 731 8 128 7 272 5 596 4 275 3 509 2 437 2 355 2 295 2 516
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 409 3 380 3 331 2 530 2 475 1 643 1 611 1 690 1 897 1 693
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 417 925 69 338 59 251 42 577 18 355 27 102 30 989 12 144 8 001 24 528
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 33 14 14 14 13 12 11 9 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 047 3 610 2 634 1 652 1 171 1 067 926 772 1 000 3 066
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 501 640 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 344 640 19 399 18 832 14 572 -6 987 9 521 15 195 -1 821 -5 333 12 232
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,66% 37,07% 59,47% 51,86% 18,93% 25,70% 46,59% -13,16% -67,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 55,80% 7,72% 13,09% 7,38% -1,72% 5,79% 8,85% -0,41% -4,26% 8,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 512,00% 42,73% 88,08% 69,93% -23,64% 88,53% 147,16% -9,37% -73,77% 48,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 134,08% 29,55% 30,87% 41,90% 40,91% -4,19% 104,89% 23,96% 26,63% 17,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,45% 86,95% 86,50% 85,66% 84,00% 82,68% 68,35% 65,17% 78,74% 83,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 490,94% 188,15% 204,18% 169,72% 153,81% 97,07% 282,65% 137,33% 179,78% 266,62%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 573
Övrig omsättning 350 203 26 843 25 128 22 772 6 767 12 644 20 624 797 - -
Rörelseresultat (EBIT) 331 273 18 649 15 940 11 454 -204 6 607 13 243 -2 996 -5 212 14 994
Resultat efter finansnetto 330 583 17 753 18 720 13 590 1 234 5 673 11 902 -4 179 -7 601 12 180
Årets resultat 330 559 17 671 18 720 13 590 1 234 5 673 11 902 -4 179 -7 601 12 180
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 534 512 283 487 160 069 128 879 142 114 141 324 134 616 135 308 138 868 137 037
Omsättningstillgångar 72 924 6 742 104 904 92 545 72 662 52 481 35 166 26 002 1 039 7 560
Tillgångar 607 436 290 229 264 973 221 423 214 776 193 804 169 782 161 310 139 907 144 596
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 555 981 242 146 213 591 198 047 187 633 166 295 122 622 110 720 114 898 122 500
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 880 9 718 14 442 8 884 13 151 6 200 38 467 46 450 21 914 21 000
Kortfristiga skulder 42 575 38 364 36 941 14 492 13 992 21 310 8 694 4 141 3 094 1 097
Skulder och eget kapital 607 436 290 229 264 973 221 423 214 776 193 804 169 782 161 310 139 907 144 596
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 934 863 864 655 518 539 - 656 539 530
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 445 1 310 1 039 851 414 80 - 22 60 440
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 351 738 866 689 402 336 - 295 281 308
Utdelning till aktieägare 17 826 13 548 3 176 3 176 3 176 3 176 0 0 0 0
Omsättning 350 203 26 843 25 128 22 772 6 767 12 644 20 624 797 0 17 573
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 2 2 2 2 2 - 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 8 787
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 973 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 331 273 18 649 15 940 11 454 -204 6 607 13 243 -2 996 -5 212 14 994
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - 10,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - 83,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - 36,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,53% 83,43% 80,61% 89,44% 87,36% 85,81% 72,22% 68,64% 82,12% 84,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 171,28% 17,57% 283,98% 638,59% 519,31% 246,27% 404,49% 627,92% 33,58% 689,15%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...