Visa allt om Herwig Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 15 083 13 779 9 810 12 967 12 078 13 233 11 680 11 157 10 923 10 337
Övrig omsättning 386 201 176 61 65 70 121 147 11 11
Rörelseresultat (EBIT) 446 176 -172 571 -98 192 119 723 122 -161
Resultat efter finansnetto 443 169 -178 564 -98 192 119 720 121 -152
Årets resultat 244 86 -31 313 36 225 82 487 69 -21
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 91 137 183 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 4 224 3 484 2 368 3 180 3 401 3 630 2 796 2 955 3 061 3 123
Tillgångar 4 270 3 576 2 505 3 363 3 401 - 2 796 2 955 3 061 3 123
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 080 987 901 1 082 769 833 959 1 066 729 810
Obeskattade reserver 270 150 100 250 100 270 393 393 273 273
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 53 109 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 920 2 439 1 451 1 922 2 532 2 526 1 444 1 495 2 058 2 040
Skulder och eget kapital 4 270 3 576 2 505 3 363 3 401 - 2 796 2 955 3 061 3 123
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12 *
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 5 294 5 348 5 280 5 169
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 907 1 876 2 138 1 882
Utdelning till aktieägare 150 150 0 150 0 100 350 190 150 150
Omsättning 15 469 13 980 9 986 13 028 12 143 13 303 11 801 11 304 10 934 10 348
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 15 13 15 14 15 13 13 13 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 006 919 755 864 863 882 898 858 840 646
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 550 535 535 548 567 559 582 569 585 449
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 492 222 -126 617 -98 192 119 723 122 -161
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,46% 40,46% -24,35% 7,36% -8,73% 13,30% 4,69% 2,14% 5,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,44% 4,92% -6,87% 16,98% -2,88% - 4,26% 24,47% 4,08% -4,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,96% 1,28% -1,75% 4,40% -0,81% 1,45% 1,02% 6,48% 1,14% -1,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,23% 66,08% 77,18% 73,92% 71,92% 71,00% 72,00% 79,05% 78,54% 76,16%
Rörelsekapital/omsättning 8,65% 7,58% 9,35% 9,70% 7,19% 8,34% 11,58% 13,09% 9,18% 10,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,22% 30,87% 39,08% 37,97% 24,90% - 45,26% 46,45% 30,77% 32,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 142,33% 139,52% 156,93% 161,19% 131,28% 141,17% 189,47% 195,79% 145,97% 150,54%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!