Visa allt om Trention Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 * 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 53 038 58 675 55 843 42 770 14 295 5 947 44 070 33 174 28 904 12 491
Övrig omsättning 3 783 4 759 1 127 0 0 0 56 554 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 31 536 42 882 18 294 32 304 -7 468 -31 768 50 276 -15 940 -14 333 -17 069
Resultat efter finansnetto 29 384 -10 020 17 717 28 387 -74 054 -26 777 32 278 -15 591 -114 542 -77 435
Årets resultat 29 326 -7 730 18 411 35 467 -74 054 -118 659 32 278 -18 485 -151 484 -57 088
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 * 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 585 44 864 66 370 48 625 21 754 108 248 384 130 322 538 349 041 419 647
Omsättningstillgångar 311 903 266 574 - 260 604 254 286 362 509 248 562 229 344 202 884 222 705
Tillgångar 343 488 311 438 - 309 229 276 040 470 757 632 692 551 882 551 925 642 352
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 340 079 309 033 322 256 303 845 271 486 428 119 546 778 494 900 479 388 557 087
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 400
Kortfristiga skulder 3 409 2 405 3 766 5 384 4 554 42 638 85 914 56 982 72 537 77 865
Skulder och eget kapital 343 488 311 438 326 022 309 229 276 040 470 757 632 692 551 882 551 925 642 352
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12 *
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 2 035 1 712 1 940 2 262 5 876 8 958 6 575 5 704 5 192 5 215
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 980 1 228 1 067 1 886 2 674 3 969 4 369 3 868 1 275 2 476
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 1 605 1 733 1 492 2 453 6 105 7 914 6 283 5 597 4 173 5 177
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 56 821 63 434 56 970 42 770 14 295 5 947 100 624 33 174 28 904 12 491
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 4 3 4 9 11 13 10 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 26 519 14 669 18 614 10 693 1 588 541 3 390 3 317 4 817 1 784
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 1 500 1 650 1 628 1 895 1 325 1 517 1 773 1 838
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 31 536 42 882 18 294 32 304 -7 339 -31 392 50 421 -15 723 -13 986 -16 648
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,61% 5,07% 30,57% 199,20% 140,37% -86,51% 32,84% 14,77% 131,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,37% 14,01% - 10,45% -23,71% 0,52% 5,18% -1,76% -9,56% -1,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 60,67% 74,37% 34,81% 75,53% -457,87% 41,38% 74,41% -29,32% -182,54% -58,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 18,24% 50,52% 0,42% 0,48% -3,68%
Rörelsekapital/omsättning 581,65% 450,22% -6,74% 596,73% 1 746,99% 5 378,70% 369,07% 519,57% 450,97% 1 159,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,01% 99,23% - 98,26% 98,35% 90,94% 86,42% 89,67% 86,86% 86,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9 149,40% 11 084,16% - 4 840,34% 5 583,79% 850,20% 289,31% 402,48% 279,70% 286,01%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2018-12 : Delposter under omsättningstillgångar stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...