Visa allt om Elba Management Aktiebolag
Visa allt om Elba Management Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 641 2 973 2 486 6 688 4 868 3 051 5 498 8 359 1 766 9 261
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -271 -241 -299 -286 -522 -902 1 387 523 1 186 2 082
Resultat efter finansnetto 65 83 2 -26 -422 -702 1 354 3 178 -819 1 208
Årets resultat 64 76 2 1 1 1 657 1 872 -301 775
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 135 3 502 3 741 3 995 2 965 2 223 1 580 867 676 947
Omsättningstillgångar 4 753 3 264 3 712 4 090 6 139 5 600 6 627 6 245 3 652 4 822
Tillgångar 6 888 6 765 7 453 8 085 9 104 7 823 8 206 7 112 4 329 5 770
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 647 583 1 308 3 806 6 305 5 856 5 856 5 398 3 526 3 827
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 384 1 134 794 0 519
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 118 406
Kortfristiga skulder 6 240 6 182 6 146 4 279 2 799 1 582 1 216 1 205 685 1 018
Skulder och eget kapital 6 888 6 765 7 453 8 085 9 104 7 823 8 206 - 4 329 5 770
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 *
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 50 135 75 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 16 51 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - - 0
Sociala kostnader 0 - - 3 8 0 5 42 23 19
Utdelning till aktieägare 225 0 800 2 500 2 500 2 000 0 0 0 0
Omsättning 2 641 2 973 2 486 6 688 4 868 3 051 5 498 8 359 1 766 9 261
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 641 2 973 2 486 6 688 4 868 3 051 5 498 8 359 1 766 9 261
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 15 17 14 16 51 10 62 184 103 89
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 229 -2 -110 -141 -380 -899 1 387 532 1 192 2 092
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,17% 19,59% -62,83% 37,39% 59,55% -44,51% -34,23% 373,33% -80,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,16% 3,92% 1,64% 2,34% -3,75% -8,91% 17,58% 45,25% 27,47% 36,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,03% 8,91% 4,91% 2,83% -7,00% -22,84% 26,25% 38,50% 67,33% 22,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,25% 5,31% 9,73% 4,71% 4,33% -25,20% 29,30% 9,57% 79,33% 24,90%
Rörelsekapital/omsättning -56,30% -98,15% -97,91% -2,83% 68,61% 131,69% 98,42% 60,29% 168,01% 41,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,39% 8,62% 17,55% 47,07% 69,26% 78,47% 81,55% 84,13% 81,45% 72,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,17% 52,80% 60,40% 95,58% 219,33% 353,98% 544,98% 518,26% 533,14% 473,67%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12 : Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...