Visa allt om Turesson i Stockholm AB
Visa allt om Turesson i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 680 743 320 1 879 1 218 883 496 473 2 142 1 175
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 186 59 207 756 398 208 180 1 -73 101
Resultat efter finansnetto 187 32 -544 806 398 210 180 1 -73 102
Årets resultat 109 18 -612 470 219 151 140 1 -73 87
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 63 32 826 1 119 553 0 0 0 11 23
Omsättningstillgångar 1 072 1 005 122 987 688 566 442 383 447 828
Tillgångar 1 135 1 036 948 2 106 1 241 566 442 383 458 851
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 350 242 224 838 367 272 272 132 130 268
Obeskattade reserver 391 344 344 303 100 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 394 451 380 967 775 293 171 252 328 583
Skulder och eget kapital 1 135 1 036 948 2 106 1 241 566 442 383 458 851
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 237 430 130 200 470 550
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 342 - 461 28 0 42 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 121 - 145 81 135 45 88 280 250
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 125 0 0 0 65
Omsättning 680 743 320 1 879 1 218 883 496 473 2 142 1 175
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 680 743 320 1 879 1 218 883 496 473 2 142 1 175
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 426 468 2 610 350 574 - 264 743 833
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 195 65 207 756 398 208 180 12 -62 120
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,48% 132,19% -82,97% 54,27% 37,94% 78,02% 4,86% -77,92% 82,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,48% 5,79% 21,84% 38,27% 32,07% 37,10% 40,72% 0,26% -15,94% 11,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,50% 8,08% 64,69% 42,90% 32,68% 23,78% 36,29% 0,21% -3,41% 8,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 92,87% 98,75% 75,31% 100,00% 100,00% 95,16% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 99,71% 74,56% -80,62% 1,06% -7,14% 30,92% 54,64% 27,70% 5,56% 20,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,71% 49,26% 51,93% 51,01% 35,51% 48,06% 61,54% 34,46% 28,38% 31,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 272,08% 222,84% 32,11% 102,07% 88,77% 193,17% 258,48% 151,98% 136,28% 142,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...