Visa allt om Hans Pihl AB
Visa allt om Hans Pihl AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 761 1 628 1 281 1 063 791 1 215 0 12 200 0 0
Övrig omsättning 336 484 113 1 275 - - 993 334 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 076 -1 075 -594 -245 -1 887 -1 078 -735 918 -499 -835
Resultat efter finansnetto 1 146 -998 -516 -281 -1 949 -1 115 -348 858 -456 -1 007
Årets resultat 1 146 -998 -516 -282 -1 941 -1 115 -348 858 -456 -1 007
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 810 3 383 3 395 3 648 3 682 3 564 1 679 1 233 9 875 7 429
Omsättningstillgångar 1 545 1 430 2 573 2 944 3 432 3 609 6 838 8 192 6 030 6 840
Tillgångar 5 356 4 813 5 969 6 593 7 114 7 173 8 517 9 424 15 904 14 269
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 749 3 603 4 601 5 116 5 398 5 839 8 504 8 902 8 094 8 700
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 410 0 0 0 0 0 0 0 7 450 5 450
Kortfristiga skulder 197 1 210 1 368 1 476 1 716 1 334 13 523 360 119
Skulder och eget kapital 5 356 4 813 5 969 6 593 7 114 7 173 8 517 9 424 15 904 14 269
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 140 150 110 60 124 174 174 440 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 45 36 36 18 33 60 60 148 34 78
Utdelning till aktieägare 800 0 0 0 0 0 50 50 50 150
Omsättning 2 097 2 112 1 394 2 338 791 1 215 993 12 534 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 881 1 628 1 281 1 063 791 1 215 - 6 100 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 102 197 177 79 157 234 234 294 34 78
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 183 -1 063 -590 -241 -1 882 -1 078 -695 958 -352 -728
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,17% 27,09% 20,51% 34,39% -34,90% - -100,00% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,70% -20,71% -8,39% -2,17% -23,78% -12,78% - 12,54% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 65,99% -61,24% -39,11% -13,45% -213,91% -75,47% - 9,69% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% -34,15% 51,21% -30,29% -89,51% 34,16% - 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning 76,55% 13,51% 94,07% 138,10% 216,94% 187,24% - 62,86% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,67% 74,86% 77,08% 77,60% 75,88% 81,40% 99,85% 94,46% 50,89% 60,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 692,89% 103,31% 41,74% 42,55% 51,34% 136,21% 26 123,08% 1 002,29% 1 425,00% 5 747,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...