Visa allt om Scanfil Sweden AB
Visa allt om Scanfil Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 93 012 63 851 56 900 79 540 93 634 79 075 67 027 75 845 73 543 58 933
Övrig omsättning 861 214 1 100 751 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 309 -3 507 -5 200 -1 309 -8 687 -2 790 -5 931 2 270 -14 883 -10 898
Resultat efter finansnetto -80 495 -131 325 -52 000 -13 677 697 4 745 85 463 -33 855 -18 705 -18 800
Årets resultat -48 395 -115 397 -37 600 -13 755 739 2 711 91 499 -37 803 -11 249 -12 584
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 441 930 494 392 537 300 540 835 536 553 611 502 614 112 584 494 628 321 633 317
Omsättningstillgångar 177 409 236 618 168 100 115 930 107 195 102 343 112 671 124 709 74 681 98 166
Tillgångar 619 339 731 010 705 400 656 765 643 748 713 845 726 783 709 203 703 002 731 483
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 260 340 308 736 424 100 463 670 475 577 476 063 472 501 369 716 418 680 412 523
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 589
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 2 750 6 416 100 100 1 201 8 425 30 850
Kortfristiga skulder 358 999 422 276 281 300 190 345 161 753 237 682 254 182 338 287 275 897 287 521
Skulder och eget kapital 619 339 731 010 705 400 656 765 643 748 713 845 726 783 709 203 703 002 731 483
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 5 351 4 700 4 027 4 713 4 464 5 563 4 366 3 407 10 892
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 16 908 20 043 15 000 18 020 27 807 24 281 17 217 17 720 18 213 12 985
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 360 15 363 16 900 21 007 20 149 14 905 11 976 11 481 16 498 11 854
Utdelning till aktieägare 0 0 0 6 332 0 0 0 0 0 0
Omsättning 93 873 64 065 58 000 80 291 93 634 79 075 67 027 75 845 73 543 58 933
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 24 29 44 37 34 25 22 20 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 167 2 660 1 962 1 808 2 531 2 326 2 681 3 448 3 677 3 274
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 515 1 698 1 262 979 1 423 1 284 1 390 1 526 1 906 1 985
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 963 -3 251 -5 000 -1 203 -8 015 -1 958 -5 078 2 947 -13 815 -10 898
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 45,67% 12,22% -28,46% -15,05% 18,41% 17,97% -11,63% 3,13% 24,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,02% -6,14% -6,96% -1,16% 2,03% 2,82% 14,54% -2,52% 0,11% -0,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -33,43% -70,29% -86,29% -9,56% 13,94% 25,50% 157,63% -23,60% 1,01% -8,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 61,33% 46,69% 49,44% 47,32% 55,84% 52,18% 71,70%
Rörelsekapital/omsättning -195,23% -290,77% -198,95% -93,56% -58,27% -171,15% -211,13% -281,60% -273,60% -321,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,04% 42,23% 60,12% 70,60% 73,88% 66,69% 65,01% 52,13% 59,56% 56,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49,42% 56,03% 59,76% 60,91% 66,27% 43,06% 44,33% 36,86% 27,07% 34,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...