Visa allt om Bambora AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 * 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 2 170 776 - 1 337 637 1 093 525 941 009 852 004 1 001 967 1 120 419 935 270 881 909
Övrig omsättning 50 693 - 62 679 50 861 44 358 45 404 38 166 39 702 34 087 18 031
Rörelseresultat (EBIT) 195 150 - 89 565 73 156 38 326 150 180 173 564 157 470 154 171 119 122
Resultat efter finansnetto 192 037 - 136 905 68 443 35 899 148 788 173 169 155 088 153 680 119 122
Årets resultat -1 720 - 36 335 8 779 1 508 115 998 135 072 114 277 113 270 87 766
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 * 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 117 788 - 44 290 34 628 260 219 0 998 998 998 0
Omsättningstillgångar 5 327 918 - 2 734 070 2 047 374 1 444 719 1 304 442 1 845 904 2 124 779 945 498 879 271
Tillgångar 5 445 706 - 2 778 360 2 082 002 1 704 938 1 304 442 1 846 902 2 125 777 946 496 879 271
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 623 603 - 179 295 41 915 32 555 159 047 43 961 43 702 46 767 43 052
Obeskattade reserver 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 660 - 0 0 1 785 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 820 444 - 2 599 065 2 040 087 1 670 598 1 145 395 1 802 941 2 082 075 899 729 836 219
Skulder och eget kapital 5 445 706 - 2 778 360 2 082 002 1 704 938 1 304 442 1 846 902 2 125 777 946 496 879 271
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12 *
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 3 505 - 1 483 1 613 1 224 1 319 - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 129 180 88 95 - - - -
Löner till övriga anställda 107 596 - 51 986 57 818 47 553 3 232 - 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 3 483 6 387 6 365 0 - - - -
Sociala kostnader 41 199 - 22 772 26 940 28 217 92 - 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 - 0 0 0 150 000 912 652 3 715 0
Omsättning 2 221 469 - 1 400 316 1 144 386 985 367 897 408 1 040 133 1 160 121 969 357 899 940
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 102 - 68 88 76 5 - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 21 282 - 19 671 12 426 12 382 170 401 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 493 - 1 121 981 1 013 929 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 213 038 - 91 062 74 938 38 739 150 180 173 564 157 470 154 171 119 122
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - 22,32% 16,21% 10,45% -14,97% -10,57% 19,80% 6,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,83% - 5,33% 3,78% 2,54% 11,81% 9,77% 7,95% 17,38% 13,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,60% - 11,08% 7,19% 4,60% 18,09% 18,01% 15,09% 17,59% 13,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,37% - 28,47% 29,54% 23,40% 23,73% 22,05% 18,83% 23,51% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 23,38% - 10,09% 0,67% -24,00% 18,67% 4,29% 3,81% 4,89% 4,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,45% - 6,45% 2,01% 1,91% 12,19% 2,38% 2,06% 4,94% 4,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,53% - 105,19% 100,36% 86,48% 113,89% 102,38% 102,05% 105,09% 105,15%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2018-12 : Flera brister
mer information

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...