Visa allt om Smedjebacken Energi AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 * 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 59 829 57 431 62 324 62 075 95 795 94 571 89 926 89 206 76 150 81 607
Övrig omsättning 4 233 3 243 1 884 1 889 3 392 4 050 9 029 4 336 2 863 2 123
Rörelseresultat (EBIT) 3 717 2 039 6 421 840 3 436 -557 -663 -155 2 091 5 571
Resultat efter finansnetto 3 489 1 642 6 192 704 3 113 -1 466 -1 991 -2 050 3 3 390
Årets resultat 38 85 420 556 149 1 106 575 135 -1 766 -1 874
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 * 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 141 117 133 932 124 055 117 465 241 001 204 780 177 633 144 391 118 859 109 619
Omsättningstillgångar 48 159 44 643 - 49 834 29 987 49 090 55 196 38 785 37 419 32 930
Tillgångar 189 276 178 575 - 167 299 270 988 253 870 232 829 183 176 156 278 142 549
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 350 28 312 28 227 27 806 27 251 27 102 25 995 25 420 24 041 25 807
Obeskattade reserver 55 962 46 172 40 082 30 082 25 642 18 578 18 818 18 936 16 816 11 798
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 47 000 64 000 79 000 79 000 141 337 142 388 144 432 104 918 96 398 84 884
Kortfristiga skulder 57 964 40 091 34 316 30 411 76 758 65 802 43 584 33 902 19 023 20 060
Skulder och eget kapital 189 276 178 575 181 625 167 299 270 988 253 870 232 829 183 176 156 278 142 549
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12 *
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 626 618 508 556 547 741 830 780 835 802
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 13 790 13 127 12 209 12 082 14 268 17 135 20 495 18 952 10 066 16 342
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 802 5 293 5 050 4 911 4 681 7 287 8 271 8 513 7 403 7 068
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 64 062 60 674 64 208 63 964 99 187 98 621 98 955 93 542 79 013 83 730
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 30 33 29 28 37 44 51 53 46 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 994 1 740 2 149 2 217 2 589 2 149 1 763 1 683 1 655 1 855
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 716 597 656 634 536 586 583 533 528 558
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 972 7 876 12 142 8 089 13 241 8 774 9 051 9 050 12 605 14 353
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,18% -7,85% 0,40% -35,20% 1,29% 5,17% 0,81% 17,15% -6,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,00% 1,20% - 0,62% 1,30% -0,19% -0,24% -0,05% 1,38% 4,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,34% 3,73% 10,60% 1,67% 3,69% -0,52% -0,63% -0,11% 2,82% 7,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,67% 64,16% 64,14% 71,44% 86,63% 82,82% 81,48% 81,51% 77,26% 75,04%
Rörelsekapital/omsättning -16,39% 7,93% -55,06% 31,29% -48,82% -17,67% 12,91% 5,47% 24,16% 15,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,04% 36,02% - 30,65% 17,44% 16,38% 17,47% 21,94% 23,78% 24,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,09% 103,67% - 155,81% 35,73% 70,94% 121,07% 106,55% 184,10% 151,91%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2019-12 : Delposter under omsättningstillgångar stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!