Visa allt om T.G. Teknikgruppen Aktiebolag
Visa allt om T.G. Teknikgruppen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 437 536 715 913 1 412 1 449 3 905 3 288 3 706 2 097
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 18 -18 -425 -93 85 -141 1 171 186 947 123
Resultat efter finansnetto 18 -18 -425 -82 102 -105 1 195 190 987 163
Årets resultat 18 -18 -129 -2 54 0 655 101 782 163
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 3 6 10
Omsättningstillgångar 728 490 671 1 421 1 652 2 077 2 905 2 436 2 818 1 640
Tillgångar 728 490 671 1 421 1 652 2 077 2 905 2 439 2 824 1 651
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 349 486 659 943 1 174 1 320 1 820 1 365 1 664 971
Obeskattade reserver 0 0 0 295 378 351 463 162 112 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 379 4 12 182 99 405 622 912 1 048 679
Skulder och eget kapital 728 490 671 1 421 1 652 2 077 2 905 2 439 2 824 1 651
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 0 340 257 300 300 375 650 291 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 239 0 0 119 445 525 530 594 552 328
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 75 0 35 43 166 186 212 242 186 155
Utdelning till aktieägare 170 155 155 155 230 200 500 200 400 90
Omsättning 437 536 715 913 1 412 1 449 3 905 3 288 3 706 2 097
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 437 536 358 457 706 725 1 953 1 644 1 853 1 049
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 315 1 188 211 459 509 564 751 517 395
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 -18 -425 -93 85 -141 1 174 189 951 131
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,47% -25,03% -21,69% -35,34% -2,55% -62,89% 18,77% -11,28% 76,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,47% -3,67% -63,19% -5,77% 6,17% -5,06% 41,10% 7,79% 34,95% 9,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,12% -3,36% -59,30% -8,98% 7,22% -7,25% 30,58% 5,78% 26,63% 7,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 79,86% 90,67% 92,17% 135,71% 109,99% 115,39% 58,46% 46,35% 47,76% 45,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,94% 99,18% 98,21% 82,55% 87,93% 76,01% 74,40% 60,86% 61,78% 58,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 192,08% 12 250,00% 5 591,67% 780,77% 1 668,69% 512,84% 467,04% 267,11% 268,89% 241,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...