Visa allt om Aktiebolaget Dalatrafik
Visa allt om Aktiebolaget Dalatrafik

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 958 733 910 101 869 378 825 149 743 366 716 983 687 382 652 103 642 193 653 245
Övrig omsättning 7 698 7 914 5 882 6 535 6 256 4 718 65 893 5 273 4 440 5 123
Rörelseresultat (EBIT) 29 -2 574 -29 607 -66 -618 290 -183 434 293 -1 335
Resultat efter finansnetto -228 -2 765 -29 986 -490 -787 56 61 399 18 -853
Årets resultat -121 -2 078 -29 986 -490 -762 307 58 139 -142 -832
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 187 363 183 054 160 193 158 733 122 564 120 909 106 962 112 741 113 553 120 600
Omsättningstillgångar 49 355 131 207 140 630 244 780 132 579 119 509 173 520 90 202 77 181 141 554
Tillgångar 236 718 314 261 300 823 403 513 255 143 240 418 280 482 202 943 190 734 262 154
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 537 30 170 32 220 62 207 62 697 63 459 63 152 63 095 62 956 63 097
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 4 242 1 158 1 725 1 779 1 844 1 874 2 127 2 095 2 620 3 457
Långfristiga skulder 64 434 67 516 60 933 95 168 33 193 700 700 700 700 51 528
Kortfristiga skulder 138 505 215 417 205 945 244 359 157 409 174 385 214 503 137 053 124 458 144 072
Skulder och eget kapital 236 718 314 261 300 823 403 513 255 143 240 418 280 482 202 943 190 734 262 154
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 200 1 270 1 266 1 251 1 121 1 153 1 103 1 042 1 046 994
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 28 133 19 125 16 666 15 858 16 620 15 449 13 372 13 179 12 092 12 037
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 518 8 312 8 467 6 944 7 753 7 160 6 944 6 470 5 922 6 304
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 966 431 918 015 875 260 831 684 749 622 721 701 753 275 657 376 646 633 658 368
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 70 48 43 40 44 41 38 36 32 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 13 696 18 960 20 218 20 629 16 895 17 487 18 089 18 114 20 069 18 146
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 598 598 614 601 579 580 564 575 596 537
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 844 10 959 -13 922 11 285 10 427 8 175 7 204 9 010 10 047 9 075
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,34% 4,68% 5,36% 11,00% 3,68% 4,31% 5,41% 1,54% -1,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,01% -0,82% -9,84% -0,01% -0,22% 0,04% 0,04% 0,23% 0,34% 0,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,00% -0,28% -3,40% 0,00% -0,08% 0,01% 0,02% 0,07% 0,10% 0,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 3,97% 2,09% 0,23% 3,98% 4,85% 4,46% 4,32% 4,34% 4,00% 3,59%
Rörelsekapital/omsättning -9,30% -9,25% -7,51% 0,05% -3,34% -7,65% -5,96% -7,18% -7,36% -0,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,48% 9,60% 10,71% 15,42% 24,57% 26,40% 22,52% 31,09% 33,01% 24,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 35,63% 60,91% 68,29% 100,17% 84,23% 68,53% 80,89% 65,82% 61,73% 98,09%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 957 077 904 233 858 801 797 696 703 079 675 549 644 957 608 961 598 426 607 132
Övrig omsättning 8 152 7 841 6 117 5 482 5 957 4 480 64 934 4 387 4 142 4 399
Rörelseresultat (EBIT) -5 419 -9 094 -35 840 -5 784 -5 811 -5 195 -6 367 -7 240 -7 336 -7 831
Resultat efter finansnetto -1 500 -4 563 -31 000 -2 026 -1 824 -1 395 -1 686 -2 523 -2 636 -2 149
Årets resultat 0 -131 -30 000 0 -148 -1 028 -1 191 -2 007 -2 182 -1 758
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 179 639 167 651 167 750 144 549 130 845 128 189 118 250 123 885 124 911 131 767
Omsättningstillgångar 48 427 130 086 139 802 242 980 119 495 111 076 161 524 82 765 68 634 138 652
Tillgångar 228 066 297 737 307 552 387 529 250 340 239 265 279 774 206 650 193 545 270 419
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 995 27 995 28 126 58 126 58 127 58 275 58 275 58 035 58 191 58 408
Obeskattade reserver 0 0 2 942 2 942 2 942 2 942 2 942 2 942 2 942 2 942
Avsättningar (tkr) 3 882 611 613 667 732 737 739 699 1 200 1 881
Långfristiga skulder 49 075 48 489 61 055 92 890 33 315 822 822 822 1 062 51 754
Kortfristiga skulder 147 114 220 642 214 816 232 904 155 224 176 489 216 996 144 152 130 150 155 434
Skulder och eget kapital 228 066 297 737 307 552 387 529 250 340 239 265 279 774 206 650 193 545 270 419
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 183 1 243 1 245 1 224 1 084 1 127 1 075 1 016 1 023 965
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 28 133 19 117 16 458 15 321 13 882 12 777 10 690 10 403 9 468 9 297
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 514 8 306 8 264 6 638 6 523 5 961 5 738 5 246 5 922 5 126
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 965 229 912 074 864 918 803 178 709 036 680 029 709 891 613 348 602 568 611 531
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 70 48 43 39 36 33 30 28 25 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 13 673 18 838 19 972 20 454 19 530 20 471 21 499 21 749 23 937 21 683
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 598 597 604 594 597 602 583 595 657 550
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 376 -3 535 -29 530 -570 -1 804 -3 488 -5 239 -4 961 -3 833 -4 487
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,84% 5,29% 7,66% 13,46% 4,08% 4,74% 5,91% 1,76% -1,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,57% -1,48% -9,99% -0,41% -0,64% -0,56% -0,58% -1,19% -1,04% 0,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,14% -0,49% -3,58% -0,20% -0,23% -0,20% -0,25% -0,40% -0,33% 0,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 3,31% 1,38% -0,61% 3,28% 3,86% 3,44% 3,21% 2,92% 2,48% 2,27%
Rörelsekapital/omsättning -10,31% -10,01% -8,73% 1,26% -5,08% -9,68% -8,60% -10,08% -10,28% -2,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,27% 9,40% 9,89% 15,59% 24,14% 25,26% 21,60% 29,13% 31,19% 22,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 32,92% 58,96% 65,08% 104,33% 76,98% 62,94% 74,44% 57,42% 52,46% 89,06%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...