Visa allt om Global Blue Service Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-03 * 2022-03 2021-03 * 2020-03 * 2019-03 * 2018-03 * 2017-03 * 2016-03 * 2015-03 * 2014-03 *
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 148 618 0 46 84 8 787
Övrig omsättning 275 425 10 486 11 037 223 549 185 635 0 181 000 176 904 137 670 117 178
Rörelseresultat (EBIT) 24 783 1 864 -4 638 8 716 -31 -8 505 0 194 511 376
Resultat efter finansnetto 4 117 313 215 4 402 166 566 0 175 557 465
Årets resultat 102 132 0 44 114 309 0 138 93 358
Balansräkningar (tkr)
2023-03 * 2022-03 2021-03 * 2020-03 * 2019-03 * 2018-03 * 2017-03 * 2016-03 * 2015-03 * 2014-03 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 175 177 0
Omsättningstillgångar 1 093 159 86 414 943 613 1 448 488 1 350 638 1 356 396 1 373 000 1 335 058 947 042 802 081
Tillgångar 1 093 159 86 414 943 613 1 448 488 1 350 638 1 356 396 1 373 000 1 335 233 947 219 802 081
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 159 271 1 423 1 538 1 404 1 265 0 738 604 492
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 090 001 86 143 942 190 - 1 349 234 1 355 131 1 373 000 1 334 495 946 615 801 589
Skulder och eget kapital 1 093 159 86 414 943 613 1 448 488 1 350 638 1 356 396 1 373 000 1 335 233 947 219 802 081
Löner & utdelning (tkr)
2023-03 *
2022-03
2021-03 *
2020-03 *
2019-03 *
2018-03 *
2017-03 *
2016-03 *
2015-03 *
2014-03 *
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 1 052 3 447 3 132
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 332 1 459 1 333
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 275 425 10 486 11 037 223 549 185 635 148 618 181 000 176 950 137 754 125 965
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 0 0 0 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 7 12 1 255
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 198 1 360 666
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 24 783 1 864 -4 638 8 716 -31 -8 505 0 194 511 376
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - -100,00% - -100,00% -45,24% -99,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - 0,06% - 0,03% 0,07% 0,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - 0,59% - 943,48% 773,81% 5,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - - - 0,85% - 1 223,91% 508,33% 5,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,29% 0,31% 0,15% 0,11% 0,10% 0,09% 0,00% 0,06% 0,06% 0,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,29% 100,31% 100,15% - 100,10% 100,09% 100,00% 100,04% 100,05% 100,06%

* 2023-03 : Bokslutet har räknats om från euro
2021-03 : Bokslutet har räknats om från euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2020-03 : Delposter under kortfrisitga skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
2019-03 : Bokslutet har räknats om från euro
2018-03 : Bokslutet har räknats om från euro
2017-03 : Bokslutet har räknats om från euro
2016-03 : Bokslutet har räknats om från euro
2015-03 : Bokslutet har räknats om från euro
2014-03 : Bokslutet har räknats om från euro
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!