Visa allt om Valdemarsviks El AB
Visa allt om Valdemarsviks El AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 792 2 981 2 850 2 598 3 576 3 235 2 745 2 904 2 943 2 454
Övrig omsättning - - 112 2 - 35 82 19 - 60
Rörelseresultat (EBIT) 299 88 34 65 116 104 5 18 211 88
Resultat efter finansnetto 300 88 33 63 116 94 -7 11 195 64
Årets resultat 179 68 40 6 63 56 8 -2 92 56
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 415 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 997 852 779 967 1 116 1 046 1 034 1 070 956 1 025
Tillgångar 998 852 779 1 382 1 116 1 046 1 034 1 070 957 1 025
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 630 471 423 771 465 432 376 368 400 308
Obeskattade reserver 136 66 66 86 70 41 20 50 50 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 26 81 89 0 73 49 127 136 0 156
Kortfristiga skulder 206 234 201 525 507 524 510 516 507 561
Skulder och eget kapital 998 852 779 1 382 1 116 1 046 1 034 1 070 957 1 025
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 612 477 482 409 345
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 894 776 706 596 750 0 276 258 243 238
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 352 271 297 229 436 406 350 374 301 293
Utdelning till aktieägare 70 20 20 388 30 30 0 0 30 0
Omsättning 3 792 2 981 2 962 2 600 3 576 3 270 2 827 2 923 2 943 2 514
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 948 994 950 866 1 192 1 078 686 726 736 614
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 314 356 340 281 417 363 287 285 239 220
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 299 88 60 65 116 104 5 18 211 89
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,21% 4,60% 9,70% -27,35% 10,54% 17,85% -5,48% -1,33% 19,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,06% 10,33% 4,49% 4,92% 10,66% 9,94% 0,48% 1,78% 22,05% 8,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,91% 2,95% 1,23% 2,62% 3,33% 3,21% 0,18% 0,65% 7,17% 3,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,49% 57,60% 57,89% 57,93% 58,08% 59,72% 60,18% 58,02% 54,77% 53,46%
Rörelsekapital/omsättning 20,86% 20,73% 20,28% 17,01% 17,03% 16,14% 19,09% 19,08% 15,26% 18,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,76% 61,32% 60,91% 60,37% 46,29% 44,19% 37,79% 37,76% 45,56% 30,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 316,50% 228,63% 212,44% 111,24% 142,60% 115,46% 123,14% 120,93% 93,49% 96,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...