Visa allt om Elekta AB (publ)

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 * 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 14 601 000 13 555 000 11 333 000 10 704 000 11 221 000 10 839 000 10 694 000 10 339 000 9 048 000 7 904 000
Övrig omsättning 11 000 23 000 42 000 - - - 81 000 16 000 242 000 93 000
Rörelseresultat (EBIT) 1 657 000 1 696 000 - 598 000 423 000 937 000 1 727 000 2 012 000 1 849 000 1 502 000
Resultat efter finansnetto 1 454 000 1 580 000 - 340 000 189 000 716 000 1 502 000 1 800 000 1 708 000 1 464 000
Årets resultat 1 084 000 1 198 000 - 125 000 145 000 558 000 1 152 000 1 351 000 1 228 000 1 031 000
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 * 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 845 000 11 167 000 10 598 000 10 181 000 9 658 000 9 650 000 7 971 000 7 239 000 7 244 000 3 201 000
Omsättningstillgångar 15 566 000 12 897 000 11 858 000 10 769 000 9 783 000 11 534 000 9 921 000 9 068 000 7 991 000 5 761 000
Tillgångar 28 411 000 24 064 000 22 457 000 20 950 000 19 441 000 21 184 000 17 892 000 16 307 000 15 235 000 8 962 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 113 000 7 779 000 7 975 000 6 774 000 6 412 000 6 646 000 6 257 000 5 560 000 5 010 000 3 832 000
Minoritetsintressen 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000
Avsättningar (tkr) 545 000 587 000 693 000 0 0 0 818 000 0 0 172 000
Långfristiga skulder 8 452 000 3 801 000 4 590 000 6 224 000 3 967 000 5 969 000 4 369 000 5 070 000 5 284 000 1 092 000
Kortfristiga skulder 11 300 000 11 897 000 9 199 000 7 952 000 9 062 000 8 569 000 6 448 000 5 677 000 4 941 000 3 865 000
Skulder och eget kapital 28 411 000 24 064 000 22 457 000 20 950 000 19 441 000 21 184 000 17 892 000 16 307 000 15 235 000 8 962 000
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04 *
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD 133 000 126 000 127 000 131 000 123 000 108 000 94 000 89 000 92 000 73 000
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 0 - - 19 000 - -
Löner till övriga anställda 3 265 000 2 973 000 2 808 000 2 797 000 2 788 000 2 583 000 2 238 000 2 050 000 1 869 000 1 613 000
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 670 000 627 000 579 000 555 000 564 000 555 000 456 000 491 000 852 000 351 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 612 000 13 578 000 11 375 000 10 704 000 11 221 000 10 839 000 10 775 000 10 355 000 9 290 000 7 997 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 117 3 798 3 702 3 581 3 677 3 679 3 631 3 336 3 162 2 621
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 547 3 569 3 061 2 989 3 052 2 946 2 945 3 099 2 861 3 016
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 988 981 949 973 945 882 768 788 890 777
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 931 000 2 639 000 - 1 253 000 1 057 000 1 449 000 2 141 000 2 361 000 2 144 000 1 743 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,72% 19,61% 5,88% -4,61% 3,52% 1,36% 3,43% 14,27% 14,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,05% 7,34% - 2,92% 2,44% 4,60% 9,70% 12,41% 12,52% 17,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,78% 13,04% - 5,72% 4,22% 9,00% 16,22% 19,57% 21,09% 19,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,03% 41,90% - 41,36% 41,11% 39,73% 43,45% 46,25% 46,61% 46,39%
Rörelsekapital/omsättning 29,22% 7,38% 23,46% 26,32% 6,43% 27,35% 32,48% 32,80% 33,71% 23,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,56% 32,33% 35,51% 32,33% 32,98% 31,37% 34,97% 34,10% 32,88% 42,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,43% 86,27% 116,72% 123,65% 95,43% 119,47% 137,14% 144,76% 146,45% 135,08%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2018-04 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -131 000 -145 000 -86 000 -119 000 -120 000 -92 000 -56 000 -104 000 -111 000 -99 000
Resultat efter finansnetto 87 000 636 000 661 000 58 000 439 000 683 000 592 000 711 000 600 000 240 000
Årets resultat 137 000 624 000 598 000 91 000 503 000 658 000 584 000 712 000 596 000 249 000
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 062 000 4 983 000 4 732 000 5 065 000 4 976 000 4 912 000 4 722 000 4 660 000 4 586 000 1 865 000
Omsättningstillgångar 9 716 000 6 524 000 7 312 000 6 380 000 5 679 000 6 480 000 4 951 000 4 956 000 4 068 000 2 072 000
Tillgångar 14 778 000 11 507 000 12 044 000 11 445 000 10 655 000 11 392 000 9 673 000 9 616 000 8 654 000 3 937 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 346 000 2 898 000 2 823 000 2 643 000 2 631 000 2 319 000 2 414 000 2 586 000 2 304 000 1 876 000
Obeskattade reserver 0 14 000 0 0 0 43 000 26 000 27 000 30 000 30 000
Avsättningar (tkr) 10 000 12 000 9 000 36 000 53 000 97 000 30 000 0 0 22 000
Långfristiga skulder 7 101 000 3 553 000 4 405 000 5 271 000 3 102 000 4 996 000 4 398 000 4 400 000 4 489 000 817 000
Kortfristiga skulder 5 321 000 5 029 000 4 807 000 3 495 000 4 869 000 3 937 000 2 805 000 2 603 000 1 831 000 1 192 000
Skulder och eget kapital 14 778 000 11 507 000 12 044 000 11 445 000 10 655 000 11 392 000 9 673 000 9 616 000 8 654 000 3 937 000
Löner & utdelning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Löner till styrelse & VD 30 000 27 000 33 000 17 000 15 000 12 000 10 000 9 000 10 000 13 000
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 31 000 37 000 26 000 37 000 28 000 35 000 33 000 27 000 25 000 20 000
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 37 000 39 000 32 000 31 000 30 000 30 000 20 000 31 000 25 000 30 000
Utdelning till aktieägare 344 000 0 0 0 1 195 625 190 644 762 574 762 539 473 739 376 959
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 37 37 36 30 32 33 32 25 22 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 649 2 784 2 528 2 833 2 281 2 333 1 969 2 680 2 727 2 864
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -131 000 -138 000 -86 000 -111 000 -112 000 -92 000 -56 000 -104 000 -111 000 -99 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,87% 25,28% 23,44% 23,09% 24,69% 20,65% 25,17% 27,10% 26,88% 48,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 182,60% 129,73% 152,11% 182,55% 116,64% 164,59% 176,51% 190,40% 222,17% 173,83%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...