Visa allt om ÖSK Elitfotboll Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 60 374 51 938 47 903 51 867 45 109 62 055 50 239 45 696 37 630 51 764
Övrig omsättning 0 0 1 321 1 238 1 985 1 267 1 033 4 660 737 1 460
Rörelseresultat (EBIT) 914 2 301 -5 799 -210 - 2 039 777 -373 -1 108 -5 355
Resultat efter finansnetto 877 622 -5 864 8 - 2 031 843 -201 -1 036 -5 274
Årets resultat -439 -179 -4 924 -336 - 579 731 521 1 716 -2 331
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 826 16 139 20 285 20 591 19 119 15 693 10 295 11 133 9 688 11 670
Omsättningstillgångar 20 246 12 567 10 348 9 746 9 829 21 328 12 427 15 700 15 624 16 264
Tillgångar 35 072 28 706 30 633 30 337 28 948 37 021 22 722 26 833 25 312 27 934
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 792 7 232 7 411 8 445 8 583 10 471 4 604 3 873 1 860 144
Obeskattade reserver 790 0 0 0 0 1 857 857 1 158 2 010 4 762
Avsättningar (tkr) 7 774 7 980 7 582 7 080 8 006 6 635 6 887 7 373 0 0
Långfristiga skulder 2 167 0 0 0 0 0 0 0 6 501 5 619
Kortfristiga skulder 17 549 13 494 15 640 14 812 12 359 18 058 10 374 14 429 14 941 17 409
Skulder och eget kapital 35 072 28 706 30 633 30 337 28 948 37 021 22 722 26 833 25 312 27 934
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12 *
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 1 020 0 883 685 830
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 25 880 20 732 18 461 19 330 20 151 17 823 17 796 16 316 13 458 22 322
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 10 192 8 845 8 722 7 833 6 998 8 649 6 973 7 130 5 278 10 029
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 60 374 51 938 49 224 53 105 47 094 63 322 51 272 50 356 38 367 53 224
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 67 65 66 55 52 52 54 55 53 55
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 901 799 726 943 867 1 193 930 831 710 941
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 562 467 430 522 539 578 485 - 378 616
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 042 3 560 -4 666 886 - 3 049 2 497 1 411 614 -2 954
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,24% 8,42% -7,64% 14,98% -27,31% 23,52% 9,94% 21,44% -27,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,67% 8,06% -18,91% 0,18% - 5,58% 3,75% -0,73% -4,09% -18,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,55% 4,45% -12,10% 0,10% - 3,33% 1,70% -0,43% -2,75% -9,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,47% -1,78% -11,05% -9,77% -5,61% 5,27% 4,09% 2,78% 1,82% -2,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,12% 25,19% 24,19% 27,84% 29,65% 32,20% 23,20% 17,80% 13,54% 13,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,12% 92,89% 65,74% 65,49% 79,00% 117,72% 119,45% 106,20% 102,54% 91,34%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!