Visa allt om H & M Hennes & Mauritz Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-11 2020-11 2019-11 * 2018-11 2017-11 2016-11 2015-11 2014-11 2013-11 2012-11
Nettoomsättning 4 899 000 5 308 000 6 943 000 6 771 000 6 690 000 6 777 000 6 444 000 6 006 000 5 620 000 5 825 000
Övrig omsättning 91 000 168 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -35 000 97 000 168 000 95 000 203 000 273 000 111 000 243 000 165 000 136 000
Resultat efter finansnetto -38 000 93 000 167 000 95 000 203 000 273 000 110 000 244 000 164 000 140 000
Årets resultat -30 000 -14 000 -11 000 84 000 124 000 183 000 75 000 152 000 81 000 45 000
Balansräkningar (tkr)
2021-11 2020-11 2019-11 * 2018-11 2017-11 2016-11 2015-11 2014-11 2013-11 2012-11
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 125 000 1 376 000 1 472 000 1 330 000 999 000 843 000 724 000 615 000 607 000 509 000
Omsättningstillgångar 1 848 000 1 434 000 1 420 000 1 406 000 1 558 000 1 364 000 1 131 000 1 053 000 1 050 000 1 153 000
Tillgångar 2 973 000 2 810 000 2 892 000 2 736 000 2 557 000 2 207 000 1 855 000 1 668 000 1 657 000 1 662 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 306 000 336 000 - 162 000 128 000 264 000 81 000 155 000 364 000 356 000
Obeskattade reserver 745 000 754 000 535 000 357 000 373 000 331 000 293 000 280 000 234 000 171 000
Avsättningar (tkr) 0 0 0 1 000 0 0 0 0 2 000 1 000
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 922 000 1 720 000 2 206 000 2 216 000 2 056 000 1 612 000 1 481 000 1 233 000 1 057 000 1 134 000
Skulder och eget kapital 2 973 000 2 810 000 2 892 000 2 736 000 2 557 000 2 207 000 1 855 000 1 668 000 1 657 000 1 662 000
Löner & utdelning (tkr)
2021-11
2020-11
2019-11 *
2018-11
2017-11
2016-11
2015-11
2014-11
2013-11
2012-11
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 1 076 000 1 152 000 1 444 000 1 379 000 1 307 000 1 233 000 1 153 000 1 075 000 976 000 930 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - 0 0 -
Sociala kostnader 453 000 494 000 545 000 501 000 547 000 550 000 429 000 395 000 410 000 342 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 000 260 000 0 150 000 360 0
Omsättning 4 990 000 5 476 000 6 943 000 6 771 000 6 690 000 6 777 000 6 444 000 6 006 000 5 620 000 5 825 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 187 3 484 4 195 3 839 3 660 3 587 3 387 3 221 2 963 2 845
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 537 1 524 1 655 1 764 1 828 1 889 1 903 1 865 1 897 2 047
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 480 472 474 490 507 497 467 456 468 447
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 234 000 399 000 439 000 322 000 203 000 428 000 234 000 356 000 261 000 237 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,71% -23,55% 2,54% 1,21% -1,28% 5,17% 7,29% 6,87% -3,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,14% 3,45% 5,81% 3,47% 7,94% 12,37% 5,98% 14,63% 9,96% 8,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,69% 1,83% 2,42% 1,40% 3,03% 4,03% 1,72% 4,06% 2,94% 2,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,81% 49,89% 50,45% 47,88% 48,36% 47,73% 44,49% 45,30% 44,06% 40,38%
Rörelsekapital/omsättning -1,51% -5,39% -11,32% -11,96% -7,44% -3,66% -5,43% -3,00% -0,12% 0,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,84% 32,89% - 16,10% 16,38% 23,66% 16,69% 22,39% 32,38% 29,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,35% 34,59% 21,17% 19,90% 28,16% 29,71% 29,03% 30,58% 43,05% 37,13%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2019-11 : Delposter under eget kapital stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!