Visa allt om Leon Eriksson Kiosk Aktiebolag
Visa allt om Leon Eriksson Kiosk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 8 438 8 348 8 010 7 588 7 475 7 135 6 318 6 185 6 407 6 339
Övrig omsättning 75 156 140 66 65 65 66 65 70 26
Rörelseresultat (EBIT) 524 777 829 480 417 401 68 88 75 153
Resultat efter finansnetto 507 781 767 426 357 332 23 75 63 133
Årets resultat 397 621 427 200 259 244 0 51 41 114
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 526 2 108 689 793 821 898 964 861 108 135
Omsättningstillgångar 1 107 1 195 1 963 1 334 1 056 806 476 418 864 723
Tillgångar 3 633 3 303 2 653 2 127 1 877 1 704 1 440 1 279 973 858
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 504 2 106 1 486 1 058 858 600 447 497 446 404
Obeskattade reserver 324 333 354 140 12 14 20 4 7 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 34 67 0 0 0
Kortfristiga skulder 807 864 814 928 1 006 1 057 906 779 520 447
Skulder och eget kapital 3 633 3 303 2 653 2 127 1 877 1 704 1 440 1 279 973 858
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 559 400 452 477 465
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 332 2 271 2 139 2 068 2 035 1 405 1 288 1 286 1 305 1 209
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 909 764 734 715 697 662 596 664 712 686
Utdelning till aktieägare 2 000 0 0 0 0 0 91 50 0 0
Omsättning 8 513 8 504 8 150 7 654 7 540 7 200 6 384 6 250 6 477 6 365
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 055 1 044 1 144 1 084 1 068 1 019 903 884 915 906
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 412 383 416 408 394 379 329 346 362 340
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 585 850 911 561 495 477 140 116 102 192
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,08% 4,22% 5,56% 1,51% 4,77% 12,93% 2,15% -3,46% 1,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,42% 24,07% 31,93% 23,41% 22,75% 23,53% 4,72% 8,05% 8,12% 18,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,21% 9,52% 10,57% 6,56% 5,71% 5,62% 1,08% 1,67% 1,23% 2,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,54% 58,83% 57,09% 55,90% 54,61% 55,87% 49,49% 49,65% 49,59% 50,39%
Rörelsekapital/omsättning 3,56% 3,97% 14,34% 5,35% 0,67% -3,52% -6,81% -5,84% 5,37% 4,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,88% 71,62% 66,42% 54,59% 46,18% 35,82% 32,07% 39,08% 46,36% 47,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,52% 123,50% 228,13% 132,22% 95,63% 66,04% 41,72% 39,02% 148,85% 121,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...