Visa allt om Luleå Energi Aktiebolag
Visa allt om Luleå Energi Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 931 252 1 015 392 946 647 967 437 1 033 252 1 049 834 1 024 259 1 034 400 953 975 1 068 178
Övrig omsättning 8 741 9 945 9 518 12 776 7 075 7 951 6 106 6 643 7 625 18 697
Rörelseresultat (EBIT) 142 702 120 772 118 839 117 196 93 082 107 315 89 427 83 672 91 949 80 474
Resultat efter finansnetto 143 878 117 750 117 802 112 893 94 320 112 542 86 754 82 562 92 456 83 787
Årets resultat 101 388 78 605 86 578 75 214 72 370 109 839 62 368 60 260 67 979 69 743
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 209 333 1 198 267 1 150 470 1 128 647 1 052 061 943 319 919 635 927 046 939 636 933 184
Omsättningstillgångar 445 813 398 388 384 913 414 648 509 077 599 977 564 423 579 671 465 423 431 025
Tillgångar 1 655 146 1 596 655 1 535 383 1 543 295 1 561 138 1 543 296 1 484 058 1 506 717 1 405 059 1 364 209
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 280 763 - 1 168 451 1 112 862 1 120 592 1 061 019 922 227 892 337 922 016 859 196
Minoritetsintressen 5 984 0 6 072 0 6 143 5 742 5 522 5 237 5 654 5 562
Avsättningar (tkr) 154 467 149 459 144 534 140 179 140 523 144 240 164 443 165 840 168 508 169 676
Långfristiga skulder 8 786 10 093 28 216 29 448 38 382 39 055 39 726 42 393 47 539 52 675
Kortfristiga skulder 205 146 214 270 188 110 260 806 255 498 293 240 352 140 400 910 261 342 277 100
Skulder och eget kapital 1 655 146 1 596 655 1 535 383 1 543 295 1 561 138 1 543 296 1 484 058 1 506 717 1 405 059 1 364 209
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12 *
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 552 2 209 3 216 2 446 2 385 2 277 2 109 2 050 2 137 1 995
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 68 338 68 084 66 255 63 889 61 342 55 970 56 135 55 403 52 570 48 673
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 31 671 31 450 31 406 28 963 28 812 28 712 27 274 25 117 24 516 23 237
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 939 993 1 025 337 956 165 980 213 1 040 327 1 057 785 1 030 365 1 041 043 961 600 1 086 875
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 147 150 150 143 146 137 142 140 139 132
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 335 6 769 6 311 6 765 7 077 7 663 7 213 7 389 6 863 8 092
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 689 663 658 654 628 631 631 622 598 578
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 235 170 211 148 203 035 195 298 165 022 181 513 162 602 158 353 164 307 148 451
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,29% 7,26% -2,15% -6,37% -1,58% 2,50% -0,98% 8,43% -10,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,71% 7,41% 7,73% 7,70% 6,21% 7,44% 6,11% 5,70% 6,82% 6,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,48% 11,65% 12,54% 12,29% 9,38% 10,93% 8,85% 8,30% 10,04% 8,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,12% 42,80% 42,70% 35,43% 35,75% 35,46% 30,81% 30,21% 34,13% 41,72%
Rörelsekapital/omsättning 25,84% 18,13% 20,79% 15,90% 24,54% 29,22% 20,73% 17,28% 21,39% 14,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,38% - 76,10% 72,11% 71,78% 68,75% 62,14% 59,22% 65,62% 62,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 212,27% 181,48% 184,55% 138,69% 190,92% 196,96% 149,72% 136,24% 164,57% 146,04%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12 : Delposter under eget kapital stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 709 929 735 434 694 754 739 763 775 080 799 007 787 794 805 498 750 555 856 820
Övrig omsättning 1 573 3 005 1 705 4 032 1 089 2 461 1 628 1 131 928 1 853
Rörelseresultat (EBIT) 98 080 82 331 90 446 68 065 52 101 75 564 65 111 60 968 79 035 63 370
Resultat efter finansnetto 121 458 89 736 106 057 68 091 55 888 83 283 65 618 63 376 82 695 69 928
Årets resultat 91 761 63 618 87 223 52 047 61 936 53 708 62 221 57 368 68 203 57 668
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 624 165 623 588 630 971 643 356 636 111 575 295 555 009 577 467 603 148 604 014
Omsättningstillgångar 498 563 430 740 382 147 330 544 458 918 541 233 500 664 514 639 395 319 372 013
Tillgångar 1 122 728 1 054 328 1 013 118 973 900 1 095 029 1 116 528 1 055 673 1 092 106 998 467 976 027
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 612 417 557 033 523 710 461 262 498 907 449 768 373 240 345 418 369 934 308 440
Obeskattade reserver 302 952 306 835 313 416 320 780 334 955 359 205 348 644 369 596 384 329 394 132
Avsättningar (tkr) 2 248 2 779 2 809 2 517 2 677 2 700 2 769 2 490 2 850 2 864
Långfristiga skulder 2 286 3 093 3 716 4 448 2 132 2 319 2 476 2 643 2 789 2 925
Kortfristiga skulder 202 825 184 588 169 467 184 893 256 358 302 536 328 544 371 959 238 565 267 666
Skulder och eget kapital 1 122 728 1 054 328 1 013 118 973 900 1 095 029 1 116 528 1 055 673 1 092 106 998 467 976 027
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 533 1 528 1 406 1 242 1 261 1 171 1 078 990 1 119 1 039
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 31 418 30 484 29 391 27 592 24 818 22 142 23 455 22 463 21 166 19 531
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 14 489 14 250 13 767 12 590 11 474 10 879 11 260 9 947 9 913 9 376
Utdelning till aktieägare 109 985 48 857 38 875 37 255 100 001 24 030 24 030 24 030 24 030 2 160
Omsättning 711 502 738 439 696 459 743 795 776 169 801 468 789 422 806 629 751 483 858 673
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 66 68 68 61 60 56 58 56 55 53
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 757 10 815 10 217 12 127 12 918 14 268 13 583 14 384 13 646 16 166
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 758 719 693 722 669 653 661 650 626 599
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 130 964 115 416 123 029 99 955 80 733 103 631 93 351 90 172 107 068 89 890
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,47% 5,86% -6,08% -4,56% -2,99% 1,42% -2,20% 7,32% -12,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,84% 8,55% 10,53% 7,57% 5,17% 7,52% 6,40% 5,88% 8,42% 7,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,14% 12,26% 15,35% 9,97% 7,31% 10,51% 8,57% 7,97% 11,20% 8,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,57% 31,62% 32,72% 27,69% 25,07% 25,43% 24,53% 24,06% 27,78% 37,19%
Rörelsekapital/omsättning 41,66% 33,47% 30,61% 19,69% 26,13% 29,87% 21,85% 17,71% 20,89% 12,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,59% 75,53% 75,82% 73,05% 69,42% 63,99% 59,70% 56,57% 65,42% 60,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 243,68% 231,76% 223,59% 176,58% 177,27% 177,59% 150,95% 136,70% 162,79% 136,64%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...