Visa allt om Jörlanda Bageri Aktiebolag
Visa allt om Jörlanda Bageri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 883 1 823 1 765 1 733 1 720 1 771 1 436 1 503 1 425 1 334
Övrig omsättning 8 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 332 234 161 62 29 79 -98 11 114 49
Resultat efter finansnetto 331 273 163 65 29 75 -98 12 117 50
Årets resultat 249 206 146 56 1 2 0 1 66 2
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 24 45 84 124 117 152 181 214 251
Omsättningstillgångar 663 684 582 450 307 286 178 417 408 216
Tillgångar 681 708 627 534 431 403 330 598 622 467
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 362 458 352 206 151 149 147 247 256 207
Obeskattade reserver 18 15 18 48 80 65 5 113 113 98
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 298 232 255 276 197 187 177 238 254 163
Skulder och eget kapital 681 708 627 534 431 403 330 598 622 467
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 191 182 257 248 197 241 197 252 257 222
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 - 0 40 40
Löner till övriga anställda 427 459 388 390 365 347 372 257 197 201
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 229 240 208 277 350 378 293 263 236 194
Utdelning till aktieägare 249 345 100 0 0 0 0 100 10 17
Omsättning 1 891 1 823 1 765 1 733 1 720 1 771 1 436 1 503 1 425 1 334
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 628 608 588 578 573 590 479 752 713 667
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 292 304 294 322 306 328 288 387 351 309
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 338 245 200 102 63 114 -66 47 151 64
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,29% 3,29% 1,85% 0,76% -2,88% 23,33% -4,46% 5,47% 6,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 48,75% 38,56% 26,00% 11,99% 7,19% 19,85% -29,70% 2,01% 18,81% 10,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,63% 14,98% 9,24% 3,69% 1,80% 4,52% -6,82% 0,80% 8,21% 3,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,37% 82,34% 82,04% 81,88% 81,16% 82,61% 79,39% 79,04% 79,72% 79,84%
Rörelsekapital/omsättning 19,38% 24,79% 18,53% 10,04% 6,40% 5,59% 0,07% 11,91% 10,81% 3,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,22% 66,34% 58,38% 45,20% 48,71% 48,86% 45,66% 54,91% 54,24% 59,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 211,07% 281,03% 215,29% 153,26% 141,12% 126,74% 80,79% 165,55% 153,94% 117,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...